Quản lý dự án xây dựng - Chương VI: Máy thuỷ bình và phương pháp đo cao hình học

pdf 67 trang vanle 19/06/2021 1180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Quản lý dự án xây dựng - Chương VI: Máy thuỷ bình và phương pháp đo cao hình học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfquan_ly_du_an_xay_dung_chuong_vi_may_thuy_binh_va_phuong_pha.pdf

Nội dung text: Quản lý dự án xây dựng - Chương VI: Máy thuỷ bình và phương pháp đo cao hình học

 1. CHƯƠNGCHƯƠNG VIVI MMÁÁYY THUTHUỶỶ BÌNHBÌNH && PPHƯƠNGHƯƠNG PHPHÁÁPP ĐOĐO CAOCAO HHÌNHÌNH HHỌỌCC Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 2. NỘI DUNG 1.Khái niệm chung về đo độ cao 2.Nguyên lý đo cao hình học 3.Máy thuỷ bình 4.Mia thuỷ chuẩn và đế mia 5.Các thao tác sử dụng máy thuỷ bình 6.Kiểm nghiệm và hiệu chỉnh 7.Đo thuỷ chuẩn hạng III và IV 8.Các sai số khi đo thuỷ chuẩn 9.Thuỷ chuẩn kỹ thuật Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 3. §§ 66 11 KhKh¸¸ii niniÖÖmm chungchung vÒvÒ ®®oo ®é®é caocao Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 4. NỘI DUNG 1. Đo cao hình học 2. Đo cao lượng giác 3. Đo cao vật lý 4. Đo cao cơ học 5. Đo cao bằng ảnh lập thể 6. Đo cao bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 5. 11// §§oo caocao hh××nhnh hhääcc * Nguyên lý: T S B A * Độ chính xác: * Phạm vi áp dụng: Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 6. 2/2/ §§oo caocao ll­î­îngng gigi¸¸cc * Nguyên lý: * Độ chính xác: * Phạm vi áp dụng: Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 7. 3/3/ §§oo caocao vvËËtt lýlý * Đo cao khí áp (áp kế) - Nguyên lý: - Độ chính xác: - Phạm vi áp dụng: * Đo cao thủy tĩnh - Nguyên lý: - Độ chính xác: - Phạm vi áp dụng: Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 8. * Đo cao vô tuyến - Nguyên lý: - Độ chính xác: - Phạm vi áp dụng: Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 9. 4/4/ §§oo caocao cc¬¬ hhääcc - Nguyên lý: - Độ chính xác: 5/5/ §§oo caocao bb»»ngng PPPP chôpchôp ¶¶nhnh llËËpp ththÓÓ - Nguyên lý: - Độ chính xác: - Phạm vi áp dụng: 6/6/ §§oo caocao bb»»ngng hhÖÖ ththèèngng ®®ÞnhÞnh vÞvÞ GPSGPS Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 10. §§ 66 22 NguyNguyªªnn lýlý ®®oo caocao hh××nhnh hhääcc Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 11.  ĐoĐo caocao ttừừ gigiữữaa  ĐoĐo caocao phphííaa trưtrướớcc Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 12. 1/1/ §§oo caocao tõtõ gigi÷÷aa Tia ngắm ngang T S B hAB HB HA A Chiều đo MTC Chªnh cao gi÷a 2 ®iÓm A & B hAB = S -T NÕu biÕt ®é cao ®iÓm A lµ HA Chú ý HB = HA + hAB HB = HA + S -T Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 13. 2-§o cao phÝa tr­íc Tia ngắm ngang T i h N MN H H M M N MTC Chªnh cao gi÷a 2 ®iÓm M & N: hMN = i – T NÕu biÕt ®é cao ®iÓm M lµ HM HN = HM + hMN HN = HM + i - T Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 14. 6.3.Ph©n lo¹i vµ cÊu t¹o m¸y thuû b×nh Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 15. I. Ph©n lo¹i 1. Ph©n lo¹i theo ®é chÝnh x¸c M¸y chÝnh x¸c cao: M¸y chÝnh x¸c trung b×nh: M¸y thuû b×nh kü thuËt: 2. Ph©n lo¹i theo c¸ch c©n b»ng M¸y thuû b×nh c©n b»ng th«ng th­êng M¸y thuû b×nh c©n b»ng tù ®éng Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 16. II. CÊu t¹o m¸y thuû b×nh èng thuû Z Trôc èng thuû H H’ èng kÝnh L Trôc ng¾m L’ èc n©ng E èc h·m BÖ m¸y èc c©n èc nèi ch©n m¸y trôc quay Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: ’
 17. è 1. ng kÝnh B’ èc ®iÒu quang èc kÝnh m¾t A O Trôc ng¾m γ K β O’ B KÝnh m¾t ThÊu kÝnh ph©n kú KÝnh vËt L­íi ch÷ thËp A’  KÝnhKÝnh vvËËtt  èècc ®®iÒuiÒu quangquang  KÝnhKÝnh mm¾¾tt  TrôcTrôc ngng¾¾mm  LL­í­íii chch÷÷ ththËËpp  TrôcTrôc quangquang hhääcc  èècc kÝnhkÝnh mm¾¾tt  §§éé phãngphãng ®¹®¹ii ccññaa èèngng kÝnhkÝnh  ThÊuThÊu kÝnhkÝnh phph©©nn kkúú  v X  Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 18. S1 ChØ ®øng ChØ ngang S K 4 S2 D©y thÞ cù S3 Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 19. 2. èng thuû a. èng thuû dµi Bät thuû 2 mm O H H’ èc ®iÒu chØnh riªng Շ R R = 2 ®Õn 200m 2mm " " Độ nhạy của ống thuỷ R Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 20. M¸y ch­a c©n b»ng M¸y c©n b»ng Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 21. b. èng thuû trßn Bät thuû Trôc èng thuû O Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 22. 3. BÖ m¸y 4. Ch©n m¸y Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 23. §§66 44 MiaMia ththññyy chuchuÈÈnn && ®®ÕÕ miamia 1/ Mia thuû chuÈn: Hằng số mia A: 6473 (6573) 2000 64 Hằng số mia B: 19 1850 63 6323 18 62 2/ §Õ mia 17 47 Nóm ®ế 02 46 01 0065 45 4538 00 0 4473 (4573) Mặt đen Mặt đỏ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 24. §§66 55 CCáácc thaothao ttáácc cơcơ bbảảnn ccủủaa mmááyy ththủủyy bbììnhnh 1- Đặt máy: - Đặt chân máy - Mở thùng máy - Mở ốc - Vặn ốc Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 25. 2- Cân bằng máy: a- Cân bằng sơ bộ Điều chỉnh 3 ốc cân đưa bọt thuỷ tròn vào trung tâm b- Cân bằng chính xác H H’ 3 3 3 H H’ 1 2 1 2 1 2 H’ H Bước 1 (song song) Bước 2 (vuông góc) Bước 3 (kiểm tra) Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 26. Quan s¸t bät èng thñy qua ¶nh M¸y c©n b»ng M¸y c©n b»ng Ch­a chÝnh x¸c ChÝnh x¸c Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 27. 3. Bắt mục tiêu a. Bắt mục tiêu sơ bộ: b. Bắt mục tiêu chính xác: - Vặn ốc kính mắt - Vặn ốc điều quang -Vặn ốc hãm ngang và vị động ngang Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 28. 4- Đọc số trên mia C¨n cø vµo l­íi ch÷ thËp ®Ó ®äc sè trªn mia (®äc chính xác ®Õn cm) dây trên dây giữa dây dưới Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 29. §§66 66 Kiểm nghiệm & hiệu chỉnh m¸y thñy b×nh Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 30. A. KiÓm tra ®iÒu kiÖn c¬ häc - M¸y quay tr¬n ®Òu kh«ng nÆng - èng kÝnh s¸ng râ - TÝnh n¨ng cña c¸c èc ®iÒu chØnh Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 31. B. KiÓm tra ®iÒu kiÖn h×nh häc Z L L’ ZZ’ ⊥ HH’ LL’ ∕ ∕ HH’ H H’ VÆn èc 3 èc c©n: Z’ VÆn èc E: VÆn èc ®iÒu chØnh riªng cña èng thñy: Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 32. 1. KiÓm nghiÖm vµ hiÖu chØnh ®iÒu kiÖn ZZ’ ⊥ HH’ Z H1 H H’ B­íc thø hai: 2α α H’1 Z’ B­íc thø 3 H­íng ZZ’ kh«ng ®æi, HH’ H’1 H1 lÖch so víi vÞ trÝ cò mét gãc 2 t­¬ng øng víi kho¶ng lÖch n cña bät èng thñy Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 33. Z H1 H2 *KiÓm nghiÖm: H H’ 2α Thùc hiÖn ngay trong qu¸ α H’2 tr×nh c©n b»ng m¸y H’1 *HiÖu chØnh: Z’ - VÆn èc n©ng E: trục H’1H1 H’2H2 vµ vu«ng gãc víi trôc quay ZZ’. - VÆn èc c©n thø 3: ZZ’ vÒ vÞ trÝ th¼ng ®øng, H2H’2 vÒ vÞ trÝ n»m ngang 2. Kiểm nghiệm và hiệu chỉnh điều kiện LL’ ⁄⁄ HH’ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 34. ε x b 1 hAB = i1 - (b1- x) i1 hAB B hAB = (b2 – x) - i2 H HB A A MTC 50-70 m 2x = (b1 + b2) - (i1 + i2) x ε i2 b2 (b1 + b2) - (i1 + i2) x = (*) hAB 2 B H HB A A MTC 50-70 m Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 35. a. Cách kiểm nghiệm - §ãng 2 cäc A vµ B, dùng mia t¹i B, m¸y t¹i A. đo chiÒu cao m¸y i1. - Đäc sè ®äc ë d©y gi÷a lµ b1. - M¸y ®Æt t¹i B, mia t¹i A,®o chiÒu cao m¸y i2. - Đäc sè ®äc d©y gi÷a b2 - TÝnh x theo c«ng thøc (*) + NÕu x = 0 th× m¸y kh«ng cã sai sè + Nếu x ≤ 4 mm / 50-75 m chiÒu dµi coi nh­ m¸y kh«ng cã sai sè + NÕu x ≥ 4 mm / 50-75 m chiªu dµi ph¶i hiÖu chØnh Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 36. b. Cách hiệu chỉnh * §èi víi m¸y c©n b»ng th«ng th­êng -VÆn èc n©ng E ®iÒu chØnh sè ®äc mia tõ b2 vÒ (b2 ± x) - VÆn èc ®iÒu chØnh riªng cña èng thñy * §èi víi m¸y c©n b»ng tù ®éng VÆn 4 èc hiÖu chØnh l­íi ch÷ thËp S1, S2, S3, S4 Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 37. §§ 44 77 §§oo caocao hh××nhnh hhääcc gigi÷÷aa 22 ®®iiÓÓmm xaxa nhaunhau Tn Sn N n T S3 3 T S2 2 c hMN S1 T1 3 b h2 22 a h1 2 M 1 hN hM MTC Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 38. Theo h×nh vÏ ta cã: hh1 == ss1 –– tt1 hh2 == ss2 –– tt2 - - - - - - - - hn = sn - tn n n n ΣΣ hh == ΣΣ ss ΣΣ tt i=1 i i=1 i i=1 i ΣΣ hhi == hhMN HHN == HHM ++ hhMN n n HHN == HHM ++ ΣΣ ssi ΣΣ tti i=1 i=1 Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 39. §6-7 Đo thuỷ chuẩn hạng III và IV Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 40. CCáácc quiqui đđịịnhnh chungchung • ChChọọnn vvịị trtríí chônchôn mmốốcc đđộộ caocao • BBốố trtríí đưđườờngng đođo thuthuỷỷ chuchuẩẩnn • MMốốcc đđộộ caocao • DDụụngng ccụụ • ThThờờii titiếếtt khikhi đođo • BBốố trtríí trtrạạmm mmááyy NNộộii dungdung côngcông ttáácc ttạạii 11 trtrạạmm đođo thuthuỷỷ chuchuẩẩnn • BiênBiên chchếế nhnhóómm • TrTrììnhnh ttựự thaothao ttáácc • SSốố đođo thuthuỷỷ chuchuẩẩnn • ĐĐáánhnh gigiáá đđộộ chchíínhnh xxáácc đưđườờngng đođo thuthuỷỷ chuchuẩẩnn • BBììnhnh saisai đưđườờngng đođo thuthuỷỷ chuchuẩẩnn Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 41. I/ Các qui định chung 1- Chọn vị trí chôn mốc độ cao - Đặt ở nơi đất ổn định - đảm bảo mật độ 2- Bố trí đường đo thuỷ chuẩn - Đường đo ngắn nhất - Ít gặp chướng ngại vật 3 - Mốc độ cao - Mốc bê tông cốt thép - Mốc bằng đồng hoặc bằng thép - Mốc độ cao tạm thời Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 42. 4. Dụng cụ * Máy Máy thuỷ bình: - VX - τ * Mia: - Mia 2 mặt - Đế mia, dây dọi hoặc ống thuỷ tròn 5. Điều kiện về thời tiết khi đo Thời tiết tốt Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 43. 6. Bố trí trạm đo Bảng 6 - 1 NNộộii dungdung quiqui đđịịnhnh HHạạngng IIIIII (m)(m) HHạạngng IVIV (m)(m) KhoKhoảảngng ccááchch ttừừ mmááyy 7575 100100 100100 150150 đđếếnn miamia ll ≤≤ ChênhChênh llệệchch khokhoảảngng 22 33 ccááchch ttừừ mmááyy đđếếnn 22 miamia ΔΔll ≤≤ ChênhChênh llệệchch khokhoảảngng 55 1010 ccááchch ccộộngng ddồồnn ΣΔΣΔll ≤≤ TuyTuyếếnn ngngắắmm caocao 0,30,3 0,20,2 hơnhơn mmặặtt đđấấtt Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 44. II. Nội dung công tác tại 1 trạm đo thuỷ chuẩn hạng III và IV 1. Biên chế nhóm 4 người: 2. Trình tự thao tác a. Chọn vị trí đặt máy và mia trước thoả mãn các điều kiện sau: - Đảm bảo qui định về bố trí trạm máy ở bảng 6-1. - Tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí trạm đo tiếp theo. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 45. Cách làm: + Xác định sơ bộ khoảng cách + Đặt máy và mia trước + Cân bằng máy + đo khoảng cách Dây trên (T) Dây giữa (G) Dây dưới (D) Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 46. b. Cân bằng máy chính xác đọc các số đọc dây giữa cắt trên mia c. Người ghi sổ ghi số đọc của người đứng máy và kiểm tra - Hằng số mia - Chênh lệch hằng số mia - Kiểm tra các sai số khác 3. Sổ đo thuỷ chuẩn hạng III và IV Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 47. sæ ®o thuû chuÈn h¹ng III vµ IV Ngµy ®o: 15 - 11 -2007 B¾t ®Çu 8h30 KÕt thóc 11h15 Thêi tiÕt : Tèt Tõ mèc R1 ®Õn mèc R3 Ng­êi ®o: TrÇn V¨n L©m Ng­êi ghi tÝnh sæ: Ngäc Anh Chªnh lÖch Tªn KC Sè ®äc mia §é §é §é cao KC MÆt §é cao mèc Tr¹m Sau chªnh chªnh mèc CL.KC mia cao cao TB Tªn ®o Tr­íc Sau Tr­íc (m) mia céng dån (mm) (mm) R (4) R1 100,5 -1,1 §á 5563 5830 (3) -0267 (7) 22,325 A - B 1 1258 (2) 1 101,6 §en 1090 (1) -0168 (8) -0167,5 (10) C1 -1,1 4473 (5) 4572 (6) +99 (9) C1 96,7 -0,3 §á 6125 5970 +0155 B - A 2 97,0 §en 1552 1497 +0055 +0055 C2 - 1,4 4573 4473 -100 C2 105,5 +0,7 §á 5335 5425 -0090 A - B 3 104,8 §en 0861 0852 +0009 +0009,5 R3 -0,7 4474 4573 +99 22,650 K.tra 606,1 20526 (11) 20832 (12) -306 (13) -103 (14) 7+8±100 (5) = (4) - (1) (7) = (4) - (3) (9) = (8) - (7) = (6) - (5) 10 = (11) – (12) = (13) 2 (6) = (3) - (2) (8) = (1) - (2) (13) = (14) Số trạm chẵn (13) ±100 Created with Print2PDF. To remove this line, buy a2 license at: = (14) Số trạm lẻ (2)
 48. 44 §§¸¸nhnh gigi¸¸ ®é®é chÝnhchÝnh xx¸¸cc ®­®­êngêng ®®oo thuthuûû chuchuÈÈnn a/ TÝnh sai sè khÐp kÝn ®é cao fh =  h®o -  hlt C¸c d¹ng ®­êng ®o thuû chuÈn th­êng bè trÝ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 49. * Mốc khép mốc R1 C R2 A (Điểm đầu) B (Điểm cuối ) Σ hlt = HC - H§ = HR2 – HR1 fh =  h®o -  hlt fh = Σ h®o - (HC – HĐ) Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 50. * Đo vòng kín A R0 B C  hlt = 0 fh = Σ h®o Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 51. * Đo 2 lần hoặc 2 máy cùng chiều Lần 1, , máy 1 R B A C Lần 2, máy 2 Lần 1, máy 1: Σ h1 fh = Σ h1 - Σ h2 Lần 2, máy 2: Σ h2 Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 52. * Đo 2 lần hoặc 2 máy ngược chiều Đo đi, máy 1 R B A C §o vÒ, máy 2 Đo đi, máy 1: Σ hđi Đo về, máy 2: Σ hvề fh = Σ h®i + Σ hvÒ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 53. b/ TÝnh sai sè khÐp ®é cao cho phÐp fh x L (mm) H¹ng thuû chuÈn §ång b»ng MiÒn nói III 12 15 IV 20 25 f  ≤ f ] §­êng ®o ®¹t yªu cầu So s¸nh h h fh > fh] §­êng ®o kh«ng ®¹t yªu cÇu Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 54. 55 BB××nhnh saisai ®­®­êngêng ®®oo thuthuûû chuchuÈÈnn:: Mục đích: Nguyên tắc: a. Tính sai số khép fh và sai số khép cho phép [fh] fh > fh] Đường đo không đạt yêu cầu phải đo lại fh ≤ fh] Đường đo đạt yêu cầu được phép bình sai Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 55. b. Tính số hiệu chỉnh -fh v = li i L Kiểm tra Σvi = - fh Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 56. c. Tính chênh cao hiệu chỉnh hc ®o hi = hi + vi d. Tính độ cao các điểm hc Htìm = Hbiết + h biết - tìm Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 57. VÝVÝ dôdô:: BB××nhnh saisai ®­®­êngêng ®®oo ththủủyy chuchuÈÈnn hh¹¹ngng IVIV vvïïngng ®®åångng bb»»ngng,, nnèèii liÒnliÒn gigi÷÷aa 22 ®®iiÓÓmm ®·®· biÕtbiÕt ®é®é caocao RR1 vvµµ RR2 quaqua cc¸¸cc ®®iiÓÓmm A,A, B.B. -2,365m 11,1 km R1 +12,205 m R2 11,453 m +3,748 m B 25,116 m 4,3 km A 10,2 km Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 58. a.a. TÝnhTÝnh saisai ssèè khÐpkhÐp ®é®é caocao:: fh = Σ hđo – Σ hlt Σ hlt = Hc – Hđ = HR2 – HR1 Σ hđo = +13,588 m TÝnhTÝnh saisai ssèè khÐpkhÐp ®é®é caocao chocho phÐpphÐp:: [fh] = ± 20√L = ± 102 mm KÕtKÕt luluËËnn:: lflfh ll << ll[[ ffh]]ll ®­®­îîcc phÐpphÐp bb××nhnh saisai Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 59. B¶ng b×nh sai ®­êng ®o thuû chuÈn Tên Chiều dài Chênh cao Số hiệu Chênh cao Độ cao mốc đoạn đo đo chỉnh hiệu chỉnh H (m) Li (km) hi (m) Vi (mm) hh/c (m) 1 2 3 4 5 6 R1 11,453 4,3 +3,748 +12 +3,760 A 15,213 11,1 -2,365 +33 -2,332 B 12,881 10,2 +12,205 +30 +12,235 25,116 R2 Tổng 25,6 +13,588 +75 13,663 -f b. Tính số hiệu chỉnh h l Kiểm tra Σvi = - fh vi = i c. Tính chênh cao hiệu chỉnh L hc ®o hi = hi + vi d.Tính độ cao các điểm H = H + hhc Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: ìm biết biết - tìm
 60. §§66 88 SSai số khi đo thủy chuẩn và biÖn ph¸p khắc phục Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 61. 1- Sai sè trôc ng¾m (x) x x hAB = a’ – b’ 1 ε ε 2 b’ a’ b a hAB = a –b B = (a’ – x1) – (b’ – x2) A s1 s2 hAB = (a’ – b’) + (x2 – x1) (a’ – b’) = (a –b) x2 = x1 Tức là S1 = S2 Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 62. 2. Sai số do máy lún Nguyên nhân: Hạn chế: Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 63. 3. Sai số do mia a. Sai số do vạch khắc trên mia không chính xác và do mia bị cong Hạn chế: b. Sai số do điểm 0 của đế mia bị mòn Hạn chế: Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 64. c. Sai số do mia bị lún Hạn chế: d. Sai số do mia nghiêng Hạn chế: e. Sai số do ngắm mia Hạn chế: Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 65. 4. Sai số do môi trường đo a. Sai số do ảnh hưởng độ cong trái đất và khúc xạ ánh sáng Hạn chế: b. Sai số do ảnh hưởng của nhiệt độ Hạn chế: Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 66. §6.8 THUỶ CHUẨN KỸ THUẬT 1. Yêu cầu * M¸y thuû b×nh: * Mia - 2 mÆt: . - 1 mÆt: Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:
 67. 2. Qui phạm - Chªnh cao t¹i mçi tr¹m m¸y theo hai lÇn ®o hoÆc theo hai mÆt mia: - Kho¶ng c¸ch tõ m¸y ®Õn 2 mia: - Sai sè khÐp ®é cao cho phÐp - Những n¬i dèc nhiÒu, sè tr¹m ®o trªn 1km lín h¬n 25: Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: