Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Tổng quan nghiệp vụ ngân hàng thương mại

pdf 17 trang vanle 1550
Bạn đang xem tài liệu "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Tổng quan nghiệp vụ ngân hàng thương mại", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfnghiep_vu_ngan_hang_thuong_mai_tong_quan_nghiep_vu_ngan_hang.pdf

Nội dung text: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Tổng quan nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  1. NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
  2. Đối tượng và mục tiêu Đối tƣợng: Môn học này đƣợc thiết kế đào tạo cho sinh viên ngành ngân hàng. Mục tiêu  Giúp học viên nhận biết và phân loại đƣợc các sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho cá nhân, doanh nghiệp.  Học viên có thể thực hiện đƣợc các nghiệp vụ tác nghiệp cụ thể để cung cấp đƣợc các sản phẩm dịch vụ NH cho KH
  3. Nội dung và lịch trình giảng dạy Tên chương. Số buổi 1. Tổng quan về NH NHTM 1 2. Nghiệp vụ huy động vốn 2 3. Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ tín dụng NH 1 Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ 4. Nghiệp vụ cho vay 3 Ôn tập và thi cuối kỳ
  4. Yêu cầu và nội dung . Yêu cầu: Môn học tiền đề: Kinh tế học; Kế toán đại cƣơng; Lý thuyết tài chính- tiền tệ.  Nội dung: 4 chƣơng
  5. Phương pháp giảng dạy Ngoài việc trình bày lý thuyết liên quan đến bài giảng, giảng viên còn kết hợp với việc đặt ra tình huống để sinh viên phân tích, vận dụng lý thuyết đã học và xử lý tình huống đặt ra. Để làm đƣợc điều này yêu cầu:  Sinh viên đọc tài liệu và bài giảng trƣớc khi đến lớp  Giáo viên trình bày lý thuyết liên quan đến bài giảng  Giáo viên đặt tình huống liên quan đến bài giảng và yêu cầu sinh viên xử lý dựa theo hiểu biết của mình  Sinh viên và giáo viên thảo luận cách thức ứng dụng lý thuyết để xử lý tình huống đặt ra.
  6. Tài liệu học tập  Giáo trình: Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại Chủ biên: PGS.Ts. Trầm thị Xuân Hƣơng Th.s. Hoàng Thị Minh Ngọc  Tài liệu đọc thêm  Peter S. Rose, “Commercial Bank Management “ fourth Edition.  Shelagh Heffernan, “Modern Banking”  Luật các Tổ chức tín dụng 2010; Luật NHNN . Các văn bản pháp lý dưới luật ban hành bởi NHNN . Các tài liệu liên quan khác
  7. Các website cần tham khảo  www.acb.com.vn  www.vcb.com.vn  www.ssi.com.vn  www.fetp.edu.vn  www.ac-markets.com  www.sbv.gov.vn  www.anz.com.vn  www.ocb.com.vn  Web site của các ngân hàng khác
  8. Đánh giá môn học  Dự lớp: 5%  Bài tập cá nhân: 5%  Bài tập nhóm: 10%  Kiểm tra giữa kỳ: 20%  Thi cuối kỳ: 60%  Tham gia phát biểu, chữa bài tập
  9. Liên hệ giáo viên  Giáo viên: Th.s Hoàng Hải Yến  Điện thoại : 0983396252  Email : yenhh@yahoo.com yenhh@ueh.edu.vn