Công nghệ thực phẩm - Bài 14: Công nghệ sản xuất bột ca cao

pdf 17 trang vanle 27/05/2021 1330
Bạn đang xem tài liệu "Công nghệ thực phẩm - Bài 14: Công nghệ sản xuất bột ca cao", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfcong_nghe_thuc_pham_bai_14_cong_nghe_san_xuat_bot_ca_cao.pdf

Nội dung text: Công nghệ thực phẩm - Bài 14: Công nghệ sản xuất bột ca cao

 1. BAØI 14 : COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT BOÄT CA CAO COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT BOÄT CACAO COCOA POWDER PROCESSING GIÔÙI THIEÄU NGUYEÂN LIEÄU GIÔÙI THIEÄU NGUYEÂN LIEÄU Haït cacao sau leân men vaø phôi saáy Thaønh phaàn chính TIEÂU CHÍ LÖÏA CHOÏN DANH MUÏC BAÛNG
 2. Quaù trình taïo höông vò ñaëc tröng cho cacao SÔ ÑOÀ QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI Haït cacao Laøm saïch Taïp chaát EÙp bô Bô cacao Rang Nghieàn Taùch voû Voû Phaân loaïi Nghieàn Bao goùi Bao bì K2CO 3 Kieàm hoaù Boät cacao DAÂY CHUYEÀN CNSX THEO PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ KHOÁI
 3. CAÙC QUAÙ TRÌNH CÔ BAÛN B-PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ NHAÂN CACAO Haït cacao Laøm saïch Taïp chaát EÙp bô Bô cacao Xöû lyù nhieät hoàng ngoaïi Nghieàn mòn Taùch voû Voû Phaân loaïi K2CO 3 Kieàm hoaù Bao goùi Bao bì Rang Boät cacao Nghieàn DAÂY CHUYEÀN CNSX THEO PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ NHAÂN SÔ ÑOÀ QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI Haït cacao Laøm saïch Taïp chaát EÙp bô Bô cacao Rang Nghieàn Taùch voû Voû Phaân loaïi Nghieàn Bao goùi Bao bì K2CO 3 Kieàm hoaù Boät cacao
 4. B - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ NHAÂN CACAO Haït cacao Laøm saïch Taïp chaát EÙp bô Bô cacao Xöû lyù nhieät hoàng ngoaïi Nghieàn mòn Taùch voû Voû Phaân loaïi K2CO 3 Kieàm hoaù Bao goùi Bao bì Rang Boät cacao Nghieàn A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI (1) QUAÙ TRÌNH LAØM SAÏCH & PHAÂN LOAÏI Muïc ñích: Chuaån bò: loaïi caùc taïp chaát naëng, nheï, KL Caùc bieán ñoåi Thay ñoåi khoái löôïng vaø tyû troïng Thieát bò: saøng phaân loaïi + thieát bò phaân loaïi töø tính + saøng rung QUAÙ TRÌNH LAØM SAÏCH & PHAÂN LOAÏI PHAÂN & SAÏCH LAØM TRÌNH QUAÙ
 5. A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI (2) QUAÙ TRÌNH RANG HAÏT Muïc ñích: Chuaån bò: QT taùch voû Cheá bieán: hình thaønh maøu, höông vò ñaëc tröng Baûo quaûn: öùc cheá VSV vaø enzyme Caùc bieán ñoåi Vaät lyù: nhieät ñoä, tæ troïng, ñoä xoáp Hoaù hoïc: phaûn öùng taïo maøu, muøi, vò Hoaù lyù: khueách taùn aåm, bô; bay hôi caùc chaát muøi Caûm quan: maøu, muøi, vò A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI (2) QUAÙ TRÌNH RANG HAÏT Thoâng soá coâng ngheä: Nhieät ñoä: 110 – 160 oC Thôøi gian: 15 – 70 phuùt Ñoä aåm: giaûm coøn 2,5 – 5% Thieát bò rang giaùn ñoaïn o uu oe u
 6. Aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä vaø thôøi gian rang Yeâu caàu Thôøi gian toái öu, phuùt Nhieät ñoä toái öu, oC 1.Maøunaâutoáiöucuûaboät - 134 2.Vòchaùtgiaûmtoáiña 40 150 3.Vòñaénggiaûmtoáiña - 150 4.Vòchuagiaûmtoáiña 50 150 5.Vòchaùykheùt(burntflavor) 10 120 A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI (2) QUAÙ TRÌNH RANG HAÏT Thieát bò rang giaùn ñoaïn u u u
 7. ouo u oouoooeuu eo e ooou eoe oouooeơ uoơ ee eoe oeeoo A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI (3) QUAÙ TRÌNH TAÙCH VOÛ Muïc ñích: Chuaån bò Caùc bieán ñoåi Vaät lyù: kích thöôùc, khoái löôïng, nhieät ñoä Thieát bò: Maùy nghieàn taùch voû
 8. A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI (4) QUAÙ TRÌNH NGHIEÀN MÒN Muïc ñích: Cheá bieán: Chuaån bò: Caùc bieán ñoåi Vaät lyù: kích thöôùc, khoái löôïng, nhieät ñoä Hoaù lyù: hoaù loûng bô cacao Thieát bò A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI (3) QUAÙ TRÌNH NGHIEÀN MÒN Thieát bò: uu ouoo uou uu ou oo o o
 9. A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI (5) QUAÙ TRÌNH KIEÀM HOAÙ Caùc bieán ñoåi Hoaù lyù: haáp thuï nöôùc Hoaù hoïc: polyphenol, Maillard, trung hoaø Caûm quan: maøu, muøi, vò Thieát bò Hình truï, coù caùnh khuaáy, voû aùo. A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI (5) QUAÙ TRÌNH KIEÀM HOAÙ Thoâng soá coâng ngheä Nhieät ñoä: 80-115 0C Thôøi gian: 25-60 phuùt. Aùp suaát: thöôøng vaø cao aùp. Hoaù chaát: K 2CO 3 haøm löôïng 2,5-6%. (50g/kg khoái cacao cho K 2CO 3 thoâ) pH: taêng töø 4,5-5 ñeán 7,1-7,7.
 10. A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI (6) QUAÙ TRÌNH EÙP BÔ Muïc ñích Khai thaùc: thu hoài thaønh phaàn phi beùo vaø bô Hoaøn thieän: giaûm söï chaûy dính boät thaønh phaåm + caûi thieän ñoä hoaø tan. Baûo quaûn: giaûm hieän töôïng oxi hoaù chaát beùo. Bieán ñoåi: A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI (6) QUAÙ TRÌNH EÙP BÔ Thoâng soá kyõ thuaät Nhieät ñoä cacao khoái: 90-100 oC Aùp löïc eùp: 380 – 420 kg/cm 2 Thôøi gian eùp: phuï thuoäc haøm löôïng beùo caàn taùch Thieát bò eùp thuyû löïc daïng khung baûn
 11. A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI (6) QUAÙ TRÌNH EÙP BÔ Thieát bò eùp bô (1) Boàn chöùa dòch cacao; (2) Bôm nhaäp lieäu; (3) Ñöôøng oáng vaän chuyeån dòch cacao; (4) caân ñònh löôïng; (5) Boä phaän eùp thuûy löïc;(6) Beå höùng bô cacao; (7) Bôm bô cacao; (8) OÁng daãn bô; (9) boàn chöùa bô cacao; (10) baêng taûi vaän chuyeån baùnh cacao; (11) Boä ñieàu khieån bôm thuûy löïc; (12) OÁng daãn nöôùc;(13) Boä phaän ñieàu khieån ñieän töû. A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI (7) QUAÙ TRÌNH NGHIEÀN & TAÏO BOÄT Muïc ñích: Hoaøn thieän: Bieán ñoåi: Vaät lyù: kích thöôùc, Hoaù lyù vaø hoaù hoïc: triglyceride Caûm quan: Thay ñoåi maøu A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI (7) QUAÙ TRÌNH NGHIEÀN & TAÏO BOÄT Thieát bò
 12. A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI (8) QUAÙ TRÌNH HOAØN THIEÄN & BAO GOÙI RAÂY PHAÂN LOAÏI A - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO KHOÁI (8) QUAÙ TRÌNH HOAØN THIEÄN & BAO GOÙI THIEÁT BÒ BAO GOÙI B-PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ NHAÂN CACAO Haït cacao Laøm saïch Taïp chaát EÙp bô Bô cacao Xöû lyù nhieät hoàng ngoaïi Nghieàn mòn Taùch voû Voû Phaân loaïi K2CO 3 Kieàm hoaù Bao goùi Bao bì Rang Boät cacao Nghieàn
 13. B - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO NHAÂN QUAÙ TRÌNH XÖÛ LYÙ NHIEÄT HOÀNG NGOAÏI Muïc ñích: Chuaån bò: QT taùch voû Baûo quaûn Caùc bieán ñoåi: Vaät lyù: nhieät ñoä, tæ troïng, ñoä xoáp B - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO NHAÂN QUAÙ TRÌNH XÖÛ LYÙ NHIEÄT HOÀNG NGOAÏI THIEÁT BÒ Tröïc tieáp ñeán maùy taùch voû Khí ñoát B - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO NHAÂN QUAÙ TRÌNH KIEÀM HOAÙ NHAÂN CACAO Ñieåm khaùc bieät Traùnh söï tieáp xuùc giöõa kieàm vaø beùo Traïng thaùi nhaäp lieäu Thoâng soá coâng ngheä: Nhieät ñoä: 80-85 oC Thôøi gian: tuøy theo maøu saûn phaåm Löôïng kieàm söû duïng: nhieàu hôn
 14. B - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO NHAÂN QUAÙ TRÌNH RANG NHAÂN CACAO Ñieåm khaùc bieät Laøm giaûm aåm sau khi kieàm hoaù Traïng thaùi nhaäp lieäu: nhaân (ñaõ taùch voû vaø kieàm hoaù) Thoâng soá coâng ngheä: t o, thôøi gian Coù theå keát hôïp vôùi quaù trình tieät truøng sau rang B - PHÖÔNG PHAÙP KIEÀM HOAÙ CACAO NHAÂN QUAÙ TRÌNH RANG NHAÂN CACAO THIEÁT BÒ BOÄT CACAO THAØNH PHAÅM PHAÂN LOAÏI BOÄT CACAO Theo haøm löôïng chaát beùo Haøm löôïng beùo thaáp: 20% Haøm löôïng beùo trung bình: 10-20%
 15. BOÄT CACAO THAØNH PHAÅM CHAÁT LÖÔÏNG BOÄT CACAO CAÙC CHÆ TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ Maøu saéc vaø muøi vò Ñoä mòn Haøm löôïng bô cacao Haøm löôïng voû/haït Chæ tieâu vi sinh C – ÖU VAØ NHÖÔÏC ÑIEÅM CUÛA 2 QUY TRÌNH
 16. C – ÖU VAØ NHÖÔÏC ÑIEÅM CUÛA 2 QUY TRÌNH C – ÖU VAØ NHÖÔÏC ÑIEÅM CUÛA 2 QUY TRÌNH C – ÖU VAØ NHÖÔÏC ÑIEÅM CUÛA 2 QUY TRÌNH
 17. u uuou oo ơo o ơơ o ouu o