Công nghệ sản xuất chất kết dính vô cơ

pdf 155 trang vanle 2370
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Công nghệ sản xuất chất kết dính vô cơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfcong_nghe_san_xuat_chat_ket_dinh_vo_co.pdf

Nội dung text: Công nghệ sản xuất chất kết dính vô cơ

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - TRUêNG §¹I HäC B¸CH KHOA §µ N½NG KHOA HãA - NGµNH cnhh & VËT LIÖU Ths.GVC NGUYÃÙN DÁN 2007 1 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Chæång 1 PHÁN LOAÛI CHÁÚT KÃÚT DÊNH VÄ CÅ VAÌ PHUÛ GIA 1.1 Phán loaûi cháút kãït dênh vaì laînh væûc sæí duûng. Càn cæï vaìo tênh cháút vaì muûc âêch sæí duûng cuía cháút kãút dênh vä cå, ngæåìi ta chia chuïng thaình 3 loaûi: 1.1.1 Cháút kãút dênh khäng khê. Âoï laì nhæîng cháút kãút dênh khi taïc duûng våïi næåïc seî taûo thaình häö deîo,vaì âãø trong khäng khê sau mäüt thåìi gian seî ràõn chàõc laûi nhæ âaï. Loaûi âaï naìy chè bãön trong mäi træåìng khäng khê hay nhæîng nåi thoaïng maït, khä raïo. Loaûi cháút kãút dênh naìy gäöm coï: Cháút kãút dênh väi khäng khê, cháút kãút dênh thaûch cao, cháút kãút dênh manhãdi, cháút kãút dênh âälämit. 1.1.2 Cháút kãút dênh thuíy læûc. Ngæåüc laûi våïi cháút kãút dênh khäng khê, loaûi naìy coï khaí nàng âoïng ràõn trong mäi træåìng khäng khê, mäi træåìng áøm vaì caí trong næåïc. Khi ràõn chàõc nhæ âaï seî coï âäü bãön næåïc, bãön sulfaït cao hån. Loaûi cháút kãút dênh naìy gäöm coï: xi màng portland, xi màng alumin, xi màng portland puzoland, väi thuíy, xi màng La Maî 1.1.3 Cháút kãút dênh chëu axêt, chëu nhiãût. Loaûi cháút kãút dênh naìy thu âæåüc tæì mäüt loaûi xi màng gäúc naìo âoï, sau âoï tuìy thuäüc yãu cáöu sæí duûng ngæåìi ta choün loaûi phuû gia hoàûc hoïa cháút pha vaìo våïi nhæîng haìm læåüng khaïc nhau vaì âäöng nháút chuïng. 1.2 Khaïi niãûm vaì phán loaûi phuû gia trong cäng nghãû saín xuáút xi màng. 1.2.1 Khaïi niãûm vãö phuû gia. Hoïa cháút hay nguyãn liãûu duìng âãø pha vaìo phäúi liãûu hay cho vaìo nghiãön chung våïi clinker xi màng, nhàòm muûc âêch caíi thiãûn cäng nghã û nghiãön, nung hay tênh cháút cuía saín pháøm âæåüc goüi chung laì phuû gia. Ngoaìi ra coìn goïp pháön haû giaï thaình saín pháøm vaì tàng saín læåüng ( vê duû khi sæí duûng phuû gia âáöy chàóng haûn). 1.2.2 Phán loaûi phuû gia. Phuû gia trong cäng nghãû saín xuáút ximàng portland coï thãø chia laìm hai loaûi: Phuû gia caíi thiãûn cäng nghãû gia cäng vaì chuáøn bë phäúi liãûu hay nung luyãûn, phuû gia caíi thiãûn tênh cháút cuía xi màng (nhæ tênh bãön næåïc, bãön sulfat, bãön nhiãût) 1.2.2.1 phuû gia caíi thiãûn cäng nghãû. Phuû gia tråü nghiãön: Âoï laì hoïa cháút hay nguyãn liãûu cho vaìo thiãút bë nghiãön vaì nghiãön chung våïi häùn håüp nguyãn liãûu ( nghiãön phäúi liãûu ) hay clinker nhàòm muûc âêch tàng nàng suáút maïy nghiãön vaì giaím tiãu hao nàng læångü âiãûn. Phuû gia khoaïng hoïa: Âoï laì hoïa cháút hay nguyãn liãûu cho vaìo thiãút bë nghiãön vaì nghiãön chung våïi häùn håüp nguyãn liãûu. Do sæû coï màût cuía noï nãn khi nung phäúi 2 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - liãûu seî giaím âæåüc nhiãût âäü nung, tàng täúc caïc phaín æïng hoïa hoüc trong quaï trçnh taûo khoaïng. Ngoaìi ra noï coìn coï taïc duûng giaím âäü nhåït, tàng tênh linh âäüng pha loíng. Do váûy tàng khaí nàng tháúm æåït cuía pha loíng cao ( do åí nhiãût âäü cao cháút khoaïng hoïa phaï våî hay laìm yãúu cáöu näúi cáúu truïc pha loíng). Tæì âoï pha loíng tàng tênh hoìa tan vaì C2S vaì CaO dãù daìng khuãúch taïn vaìo pha loíng âãø tiãúp xuïc nhau taûo thaình khoaïng C3S. Vê duû: khi chuáøn bë phäúi liãûu cho loì nung ta cho vaìo maïy nghiãön phäúi liãûu mäüt læåüng 32%). Do âoï khi nung luyãûn täún nhiãöu nhiãût cho quaï trçnh bäúc håi vaì laìm giaím nàng suáút loì. Biãûn phaïp âãø laìm giaím âäü áøm nhæng váùn baío âaím âäü nhåït cuía buìn thæåìng sæí duûng caïc loaûi phuû gia sau: 3 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - + (0.2 - 0.5 )% S SB âäü áøm cuía buìn giaím (2 - 4)% tæång tæång giaím læåüng næåïc trong buìn 7%. + Häùn håüp ( SSB vaì Na2CO3 ) haìm læåüng tæì (0,2 - 0,5)% seî giaím næåïc trong buìn 8%. + Häùn håüp thuyí tinh loíng vaì NaOH hoàûc soâa buìn giaím (3 - 6)% . 1.2.2.2 phuû gia caíi thiãûn tênh cháút cuía xi màng. - Phuû gia thuíy: Phuû gia thuyí laì mäüt cháút khi nghiãön mën träün våïi väi cho ta mäüt cháút coï tênh kãút dênh vaì âoïng ràõn, coìn khi träün våïi ximàng portland noï seî kãút håüp våïi väi tæû do vaì väi thoaït ra cuía caïc phaín æïng thuíy hoïa caïc khoaïng xi màng trong quaï trçnh âoïng ràõn ximàng taûo ra caïc khoaïng bãön næåïc vaì bãön sulfaït. Do âoï laìm tàng âæåüc âäü bãön næåïc, âäü bãön sulfaït cuía ximàng portland . Baín thán phuû gia thuyí khi nghiãön mën träün våïi næåïc khäng coï tênh cháút kãút dênh, âoï la ì âàûc âiãøm cå baín khaïc våïi xè loì cao. Thaình pháön hoaï hoüc chuí yãúu cuía phuû gia thuyí laì SiO2 hoaût tênh vaì mäüt læåüng næåïc liãn kãút nháút âënh, ngoaìi ra coìn coï chæïa mäüt læåüng äxit nhäm hoaût tênh, äxit sàõt. Cháút læåüng cuía phuû gia thuíy hoaût tênh phuû thuäüc vaìo hoaût tênh huït väi hoàûc mæïc âäü hoaût tênh thuíy læûc cuía noï. Hoaût tênh huït väi ( âäü hoaût tênh ): Âæåüc xaïc âënh bàòng säú miligam väi do mäüt gam phuû gia háúp thuû trong thåìi gian 30 ngaìy âãm sau 15 láön chuáøn. Læåüng väi bë mäüt gam phuû gia háúp thuû caìng nhiãöu thi âäü hoaût tênh cuía phuû gia thuyí caìng cao.Âäü hoaût tênh cuía phuû gia thuyí âæåüc phán loai nhæ sau: Baíng 1 Âäü hoaût tênh cuía phuû gia Xãúp phuû gia vaìo loaûi [mg CaO/1 gam phuû gia] Ráút maûnh >150 Maûnh 100 - 150 Trung bçnh maûnh 70 - 100 Trung bçnh 50 - 70 Yãúu 30 -÷50 Hoaût tênh thuíy læûc coìn goüi laì chè säú hoaût tênh: Chênh laì tè säú maïc ( Rneïn 28 ngaìy) cuía máùu xi màng coï pha phuû gia 20% (PCB) våïi maïc ( Rneïn 28 ngaìy) cuía máùu xi màng khäng pha phuû gia [ xi màng PC = (95% - 97%) clinker + (3% - 5%) thaûch cao thiãn nhiãn]. R I = PCB .100 RPC 4 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Hiãûn nay âaïnh giaï cháút læåüng phuû gia thæåìng thiãn vãö sæí duûng chè säú hoaût tênh. Vç âaïnh giaï cháút læåüng phuû gia theo âäü huït väi mæïc âäü chênh xaïc tháúp hån. Lê do khaí nàng huït väi cuía phuû gia coï hai pháön: pháön háúp thuû váût lê thuáön tuïy vaìo mao quaín vaì läø räùng cuía caïc haût phuû gia vaì pháön phaín æïng hoïa hoüc åí 2 daûng sau: Ca(OH)2 + SiO2 ht = CaO.SiO2.H2O taûo gen CSH 2Ca(OH)2 + Al2O3 ht = 2CaO.Al2O3.2H2O (C2AH2 ) kãút tinh vaì C2AH2 + Ca(OH)2 +3H2O = C3AH6 kãút tinh. Baíng 2 phán loaûi phuû gia theo chè säú hoaût tênh TT Tè lãû phuû gia % Cáúp hoaût tênh Phán loaûi 1 15 Hoaût tênh cao Loaûi 1 - Phán loaûi phuû gia thuyí Càn cæï vaìo nguäön gäúc hay thaình pháön hoïa hoüc cuía caïc loaûi phuû gia (thæåìng hay càn cæï vaìo nguäön gäúc) phuû gia thuyí âæåüc phán loaûi nhæ sau: Baíng 3 Phuû gia thuyí thiãn nhiãn Nguäön gäúc tæì nuïi læía Nguäön gäúc tráöm têch Phuû gia thuyí nhán taûo (loaûi phuïn xuáút) (cáúu taûo tæì voí traïi âáút) + Tro nuïi læía + Âiatämit + Âáút seït nung non læía + Puzålan + Trãpen + Silic hoaût tênh phãú liãûu + Tup + Opaka + Tro, xè nhiãn liãûu + Traxå + Khoaïng seït + Tro tráúu + Âaï boüt - Phuû gia thuyí thiãn nhiãn coï nguäön gäúc tæì nuïi læía: Laì loaûi âaï thiãn nhiãn do nuïi læía taûo thaình, thaình pháön hoaï hoüc gäöm äxêt Silêc hoaût tênh, äxêt nhäm hoaût tênh, taûp cháút âáút seït vaì mäüt læåüng næåïc hoaï hoüc. Âäü hoaût tênh cuía noï phuû thuäüc chuí yãúu vaìo haìm læåüng äxêt Silêc hoaût tênh vaì næåïc hoaï hoüc, ngoaìi ra coìn phuû thuäüc vaìo quaï trçnh laìm laûnh khi taûo thaình noï. - Phuû gia thuíy thiãn nhiãn coï nguäön gäúc tráöm têch: Do cáúu taûo voí traïi âáút laì nhæîng khoaïng nheû, dãù nghiãön, xäúp, khä, dãùî huït áøm, thaình pháön hoaï hoüc chuí yãúu laì äxêt Silêc vä âënh hçnh. Troüng læåüng riãng cuía loaûi phuû gia thuíy naìy ráút nhoí vê duû: Âiatämêt: 0,75 g/cm3 , Trãpen: 0,85 g/cm3 , Opaka: 0,14 g/cm3 . Troüng læåüng riãng caìng nhoí âäü xäúp caìng låïn, âäü hoaût tênh caìng cao. - Phuû gia thuíy nhán taûo gäöm coï: 5 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Silêc hoaût tênh phãú liãûu: laì phãú liãûu cuía ngaình saín xuáút pheìn nhäm tæì âáút seït, coï hoaût tênh cao, sæí duûng laìm phuû gia thuíy ráút täút. - Âáút seït hoaût hoïa: Âáút seït nung coï thãø sæí duûng laìm phuû gia thuíy âæåüc, nhæng cáön choün loaûi âáút seït coï chæïa nhiãöu khoaïng Al2O3.2SiO2.2H2O âæåüc gia cäng nhiãût åí (600 - 800)0C vaì laìm laûnh nhanh. Theo caïc cäng trçnh nghiãn cæïu thç âäü hoaût tênh cuía phuû gia thuíy loaûi âáút seït phuû thuäüc nhiãöu vaìo nhiãût âäü nung vaì loaûi âáút seït sæí duûng laìm phuû gia thuíy. Âäü hoaût tênh cuía âáút seït nung do khoaïng Caolinhit åí nhiãût âäü (600- 800)0C taûo thaình mãta caolinhit hoaût tênh laì chuí yãúu vaì mäüt læåüng nhoí äxêt Silêc hoaût tênh, äxêt nhäm hoaût tênh. Nãn chuïng dãù daìng taïc duûng våïi väi taûo khoaïng bãön næåïc. Do âoï coï thãø choün âáút seït gia nhiãût laìm phuû gia thuíy ráút täút. - Tro, xè nhiãn liãûu ràõn: Tro xè nhiãn liãûu ràõn coï thãø sæí duûng laìm phuû gia thuíy âæåüc, vç thaình pháön hoaï hoüc cuía noï gáön giäúng nhæ thaình pháön hoaï hoüc cuía âáút seït nung. Muäún sæí duûng laìm phuû gia thuíy thç nhiãn liãûu phaíi âäút åí nhiãût âäü tháúp, nãúu âäút åí nhiãût âäü cao thç âäü hoaût tênh cuía noï giaím. - Xè loì cao haût hoïa: laì phãú liãûu cuía ngaình saín xuáút gang. Vç quàûng duìng âãø luyãûn gang coï chæïa caïc taûp cháút: âáút seït, caït, âaï väi. Caïc taûp cháút naìy seî taïc duûng våïi tro nhiãn liãûu taûo thaình nhæîng silicaït, aluminaït canxi. Caïc khoaïng naìy seî bë noïng chaíy åí nhiãût âäü 1300oC âãún 1500oC taûo thaình xè. Do troüng læåüng riãng cuía xè nhoí hån gang nãn näøi lãn trãn, âæåüc thaïo ra ngoaìi vaì laìm laûnh nhanh taûo thaình nhæîng haût nhoí goüi laì xè loì cao haût hoïa. Baín thán xè loì cao khi nghiãön mën âem träün våïi næåïc seî coï tênh kãút dênh, coï khaí nàng âoïng ràõn vaì phaït triãøn cæåìng âäü. Thaình pháön hoïa hoüc cuía xè phuû vaìo thaình pháön cuía quàûng vaì tro nhiãn liãûu. Caïc äxêt chênh coï trong xè CaO, SiO2., Al2O3 , MgO vaì täøng haìm læåüng cuía chuïng chiãúm tæì 90% âãún 95%. Ngoaìi ra coìn coï mäüt læåüng nhoí caïc äxêt khaïc: TiO2, MnO, Fe2O3, P2O5. Thaình pháön khoaïng cuía xè loì cao chuí yãúu phuû thuäüc vaìo täúc âäü laìm laûnh xè. Vê duû: Nãúu laìm laûnh cháûm seî coï: C2AS, CAS2, C2MS2 , α , β C2S, C3S2 , CMS , MA, CM, M2S vaì caïc khoaïng aluminaït canxi CA, C5A3 . Song caïc khoaïng trãn kãút tinh låïn chiãúm haìm læåüng 90% vaì pha thuíy tinh 10%, vaî laûi chè coï khoaïng β C2S, CA, C5A3 laì coï tênh dênh kãút nhæng haìm læåüng cuía nhoí, nãn cæåìng âäü cuía xè khäng cao. Nãúu laìm laûnh nhanh caïc khoaïng trong xè seî kãút tinh daûng tinh thãø nhoí, haìm læåüng thuíy tinh trong xè ráút låïn :95% coï hoaût tênh cao vaì coï tênh kãút dênh låïn. Nãn âæåüc coi laì nguyãn liãûu quyï duìng âãø saín xuáút caïc loai cháút kãút dênh bãön næåïc. Xè loì cao âæåüc phán laìm hai loaûi: xè kiãöm vaì xè axêt . Âãø âàûc træng cho tênh cháút cuía xè duìng moâun thuíy læûc kê hiãûu Mo vaì: 6 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Mo = %( CaO + MgO)/ %( SiO2. + Al2O3) Mo > 1 goüi laì xè kiãöm Mo < 1 goüi laì xè axêt. Ngoaìi ra coìn sæí duûng mäâun hoaût tênh kê hiãûu Ma âàûc træng cho âäü hoaût tênh cuía xè: Ma = % Al2O3/ %SiO2 Ma tàng thç âäü hoaût tênh cuía xè tàng vaì ngæåüc laûi. Chuï yï: Khi pha phuû gia thuíy hoaût tênh vaìo xi màng gäúc âãø saín xuáút xi màng häùn håüp, thåìi gian âäng kãút cuía xi màng häùn håüp bao giåì cuîng låïn hån thåìi gian âäng kãút cuía xi màng gäúc. Do quaï trçnh háúp thuû CaO cuía væîa xi màng båíi phuû gia thuíy hoaût tênh laìm cho âäü pH cuía væîa xi màng giaím, màût khaïc coï sæû ngàn caín do sæû baïm dênh cuía caïc haût phuû gia vaì låïp maìng moíng cuía saín pháøm khi phuû gia taïc duûng våïi caïc saín pháøm thuíy hoïa cuía xi màng trãn bãö màût caïc haût xi màng. Mäüt trong nhæîng biãûn phaïp khàõc phuûc hiãûn tæåüng trãn thæåìng tàng âäü mën xi màng. Khi sæí duûng phuû gia cáön âã ø yï âãún haìm læåüng kiãöm (R2O) coï trong phuû gia, vç haìm læåüng cuía chuïng låïn hån 1.5% seî gáy ra àn moìn xi màng vaì cäút theïp. - Phuû gia âiãöu chènh Âãø âiãöu chènh täúc âäü âoïng ràõn cuía ximàng ngæåìi ta thæåìng duìng thaûch cao 2 næåïc (CaSO4.2H2O) hoàûc mäüt säú muäúi nhæ: CaCl2; NaCl; pha vaìo ximàng.Vç baín thán clinker khi nghiãön mën âoïng ràõn ráút nhanh khi taïc duûng våïi næåïc, khäng baío âaím thåìi gian nhaìo träün, váûn chuyãøn vaì thi cäng. Caïc loaûi phuû gia âiãöu chènh trãn pha vaìo ximàng våïi mäüt tyí lãû thêch håüp seî coï taïc duûng keïo daìi thåìi gian âoïng ràõn cuía ximàng.( vãö cå chãú xem pháön quaï trçnh hoaï lê khi xi màng âoïng ràõn). -Phuû gia læåìi Coìn goüi laì phuû gia âáöy, coï thãø sæí duûng nhæ: caïc loaûi âaï väi cháút læåüng tháúp, caït nghiãön mçn, v.v muûc âêch pha vaìo ximàng laìm tàng saín læåüng, haû giaï thaình saín pháøm. Khi pha caïc loaûi phuû gia læåìi vaìo ximàng cáön chuï yï tyí lãû âãø âaím baío chátú læåüng saín pháøm. -Phuû gia baío quaín Ximàng khi baío quaín trong kho thæåìng bë giaím cháút læåüng vç caïc haût ximàng dãù huït áøm vaì khê CO2 trong khäng khê. Do âoï caïc haût ximàng bë hyârat hoaï, cacbonat hoaï vaì chuïng dênh laûi våïi nhau taûo thaình cuûc goüi laì xi màng “ bë chãút gio ï” træåïc khi sæí duûng. Âãø khàõc phuûc hiãûn tæåüng trãn khi nghiãön clinker ngæåìi ta coìn pha vaìo caïc loaûi phuû gia baío quaín nhæ: Dáöu laûc, dáöu laûp, v.v caïc phuû gia naìy taûo mäüt maìng moíng bao boüc bãn ngoaìi haût ximàng, laìm cho ximàng coï khaí nàng chäúng áøm täút. 1.3 Caïc biãûn phaïp kiãøm soaït haìm læåüng phuû gia thuíy hoaût tênh pha vaìo xi màng. Âãø kiãøm tra haìm læåüng phuû gia pha vaìo PCB thæåìng sæí duûng 3 phæång phaïp sau: 1.3.1 Phæång phaïp cå lê. 7 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Thäng qua vaì so saïnh caïc tênh cháút cå lê cuía PC vaì PCB nhæ: læåüng næåïc tiãu chuáøn, thåìi gian âäng kãút, maïc xi màng trong âoï chè tiãu maïc xi màg âæåüc sæí duûng nhiãöu nháút. Thäng thæåìng maïc PCB sau 28 ngaìy nhoí hån maïc PC sau 28 ngaìy. Nhæng thæûc tãú, coï træåìng håüp nãúu choün haìm læåüng phuû gia täúi æu thç maïc PCB coï thãø bàòng hoàûc låïn hån maïc PC. Do âoï phæång phaïp naìy êt sæí duûng; hån næîa khi thæí nghiãûm vaì kiãøm tra Maïc xi màng máút nhiãöu thåìi gian, nãn khäng âaïp æïng hiãûu chènh këp thåìi trong saín xuáút. 1.3.2 Phæång phaïp âo dung troüng. Âo dung troüng cuía PC vaì dung troüng cuía PCB, sau âoï so saïnh giaï trë chãnh lãûch giæîa chuïng. Æu âiãøm cuía phæång phaïp naìy so våïi phæång phaïp cå lê thåìi gian kiãøm tra ngàõn hån, song kãút quaí cuîng thiãuú chênh xaïc. Lê do coï mäüt säú phuû gia coï khäúi læåüng thãø têch coï thãø gáön bàòng khäúi læåüng thãø têch clinker. 1.3.3 Phæång phaïp hoïa hoüc.Phæång phaïp naìy so våïi hai phæång phaïp trãn thç âäü chênh xaïc cao hån vaì coï æu âiãøm aïp duûng cho moüi loaûi phuû gia khäng phán biãût mæïc âäü hoaût tênh, maìu sàõc, phuû gia âån hay phuû gia häùn håüp. Nguyãn tàõc cuía phæång phaïp naìy laì so saïnh thaình pháön hoïa cuía PCB vaì thaình pháön hoïa cuía caïc nguyãn liãûu chuí yãúu âãø saín xuáút ra noï laì clinker vaì caïc loaûi phuû gia. Cäng thæïc tênh tè lãû phuû gia pha vaìo PC (xi màng gäúc: gäöm clinker vaì tæì 3% âãún 5% thaûch cao thiãn nhiãn). Goüi: C1 , S1 , A1 , F1 , K1 kê hiãûu thaình pháön CaO, SiO2 , Al2O3 , Fe2O3 vaì càûn khäng tan cuía clinker âang duìng saín xuáút PCB. C2 , S2 , A2 , F2 , K2 kê hiãûu thaình pháön CaO, SiO2 , Al2O3 , Fe2O3 vaì càûn khäng tan cuía phuû gia C3 , S3 , A3 , F3, K3 kê hiãûu thaình pháön CaO, SiO2 , Al2O3 , Fe2O3 vaì càûn khäng tan cuía PCB. Ct c , St c , At c , Ft c , Kt c kê hiãûu thaình pháön CaO, SiO2 , Al2O3 , Fe2O3 vaì càûn khäng tan cuía thaûch cao trong xi màng PCB. Chuï yï: Caïc cäng thæïc trãn sæí duûng khi haìm læåüng SiO2 , Al2O3 , Fe2O3 vaì càûn khäng tan cuía thaûch cao âaïng kãø. 100[](C − C ) − C %PG(theoC) = 3 tc 1 C 2 − C1 100[](S − S ) − S %PG(theoS) = 3 tc 1 S2 − S1 100[](A − A ) − A %PG(theoA) = 3 tc 1 A 2 − A1 100[](F − F ) − F %PG(theoF) = 3 tc 1 F2 − F1 100[](K − K ) − K %PG(theoK) = 3 tc 1 K − K 2 1 8 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Chæång 2 CÄNG NGHÃÛ SAÍN XUÁÚT XI MÀNG PORTLAND. 2.1 Khaïi niãûm vaì âënh nghéa. Xi màng portland laì kãút dênh thuíy læûc, khi träün noï våïi næåïc seî taûo häö deîo coï tênh kãút dênh vaì âoïng ràõn âæåüc trong mäi træåìng khäng khê, mäi træåìng næåïc. Häö deîo trong quïa trçnh âoïng ràõn seî phaït triãùn cæåìng âäü. Xi màng portland laì saín pháøm nghiãön mën cuía clinker våïi thaûch cao thiãn nhiãn, âäi khi coìn pha thãm vaìo mäüt vaìi loaûi phuû gia khaïc nhàòm caíi thiãûn mäüt säú tênh cháút cuía xi màng vaì tàng saín læåüng, haû giaï thaình. Clinker saín xuáút bàòng caïch nung âãún kãút khäúi phäúi liãûu âaî âæåüc nghiãön mën vaì âäöng nháút gäöm: âaï väi, âáút seït hoàûc âaï väi, âáút seït, quàûng sàõt hoàûc âaï väi, âáút seït våïi caïc phãú liãûu cuía caïc ngaình cäng nghiãûp khaïc (buìn nhephelin, xè loì cao ). Trong phäúi liãûu trãn thäng thæåìng âaï väi chiãúm tè lãû tæì: 75% - 80%. Hiãûn nay trãn thi træåìng coï hai loaüi xi màng phäø duûng: PC vaì PCB. - PC viãút tàõt cuía Portland Cement: Âãø saín xuáút xi màng naìy bàòng caïch nghiãön chung clinker våïi (3%- 5%) thaûch cao thiãn nhiãn. Tuyì theo cháút læåüng cuía clinker, coï thãø sæí duûng phuû gia khoaïng hoaût tênh vaì phuû gia cäng nghãû khaïc. Tuy nhiãn, täøng læåüng phuû gia khäng âæåüc væåüt quaï 15%. Trong âoï, phuû gia hoaût tênh khäng âæåüc væåüt quaï 10%. Ximàng portland gäöm coï caïc maïc sau: PC30; PC40; PC50; PC60 - PCB viãút tàõt cuía Portland Cement Blended: Saín xuáút xi màng naìy bàòng hai caïch nghiãön chung vaì nghiãön riãng. Tuyì theo cháút læåüng cuía clinker ximàng portland vaì phuû gia. Täøng læåüng caïc phuû gia khoaïng (khäng kãø thaûch cao) trong ximàng portland häùn håüp, tênh theo khäúi læåüng ximàng khäng væåüt quaï 40%. Trong âoï, phuû gia âáöy khäng âæåüc væåüt quaï 20%. Phuû gia cäng nghãû khäng âæåüc væåüt qua 1%. - Ximàng portland häùn håüp tuyì theo maïc âæåüc kyï hiãûu: PCB30, PCB40. Caïch nghiãön chung: Cho clinker, thaûch cao thiãn nhiãn ((3%- 5%) vaì caïc loaûi phuû gia khaïc vaìo chung trong thiãút bë nghiãön âãø nghiãön. Caïch nghiãön riãng: Nghiãön clinker vaì thaûch cao thiãn nhiãn riãng âãø coï PC, caïc loaûi phuû gia khaïc nghiãön riãng. Sau âoï tuìy theo yãu cáöu ta âënh læåüng PC vaì phuû gia, räöi träün vaì âäöng nháút chuïng. Vê duû: PC40 âæåüc hiãøu laì xi màng pooïclàng coï maïc 40 N/mm2. PCB30 âæåüc hiãøu laì xi màng pooïclàng häùn håüp coï maïc 30 N/mm2. 9 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Bang 2.1 ChØ tiªu chÊt l−îng cña xi m¨ng poãc l¨ng theo TCVN 2682:1999 Møc Tªn chØ tiªu PC 30 PC 40 PC 50 1. C−êng ®é chÞu nÐn, N/mm2, kh«ng nhá h¬n, sau: 3 ngµy ± 45 phót 16 21 31 28 ngµy ± 8 giê 30 40 50 2. Thêi gian ®«ng kÕt, phót: - B¾t ®Çu, kh«ng sím h¬n 45 - KÕt thóc, kh«ng muén h¬n 375 3. §é nghiÒn mÞn, x¸c ®Þnh theo: - PhÇn cßn l¹i trªn sµng 0,08mm, %, kh«ng lín h¬n 15 12 - BÒ mÆt riªng, ph−¬ng ph¸p Blaine, cm2/g, kh«ng nhá h¬n 2700 2800 4. §é æn ®Þnh thÓ tÝch, x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p Le Chatelier, mm, kh«ng lín h¬n 10 5. Hµm l−îng SO3, %, kh«ng lín h¬n 3,5 6. Hµm l−îng MgO, %, kh«ng lín h¬n 5,0 7. Hµm l−îng MKN, %, kh«ng lín h¬n 5,0 8. Hµm l−îng CKT, %, kh«ng lín h¬n 1,5 Caïc chè tiãu cháút læåüng cuía ximàng portland häùn håüp theo TCVN 6260 -1997 Baíng 2.2 Mæïc Tãn chè tiãu, âån vë , quy âënh PCB30 PCB40 2 1. Cæåìng âäü neïn, N/mm , khäng nhoí hån - 72 giåì ± 45 phuït 14 18 - Sau 28 ngaìy ± 2giåì 30 40 2. Âäü nghiãön mën: 12 - Pháön coìn laûi trãn saìng 0,08 mm, %, khäng låïn hån 2700 - Bãö màût riãng xaïc âënh phæång phaïp Blaine, cm2/g, khäng 10 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - nhoí hån 3. Thåìi gian âäng kãút: - Bàõt âáöu, phuït, khäng såïm hån 45 - Kãút thuïc, giåì, khäng muäün hån 10 4. Âäü äøn âënh thãø têch, âæåüc xaïc âënh theo phæång phaïp Le Chatelier, mm, khäng låïn hån 10 5. Haìm læåüng Anhydric Sunfuric (SO3), %, khäng låïn hån 3,5 2.2 Thaình pháön hoïa hoüc cuía clinker Bäún äxit chênh trong clinker xi màng laì:CaO,SiO2 ,Al2O3, Fe2O3 Täøng haìm læåüng cuía chuïmg tæì 95%-97%. Ngoaìi ra coìn coï mäüt säú äxit khaïc coï haìm læåüng khäng låïn làõm: MgO, K2O, Na2O, TiO2, Mn2O3, SO3, P2O5 . SiO2 : 21 - 24% CaO : 63 - 67% Mn2O3: 0 - 3% SO3 : 0.1 - 1% Al2O3: 4 - 8% MgO : 1 - 5% P2O5 : 0.0 - 0.1% ΣR2O: 0 - 1% Fe2O3: 2 - 4% TiO2 : 0 - 0.5% MKN: 0.5 - 3% • CaO: Thaình pháön chênh thæï nháút trong clènker xi màng. Muäún clinker coï cháút læåüng täút thç CaO phaíi liãn kãút hãút våïi caïc äxit khaïc taûo ra caïc khoaïng coï tênh kãút dênh vaì cho cæåìng âäü cao.Træåìng håüp ngæåüc laûi, læåüng CaOtæû do seî o nhiãöu. Khi CaO tæû do åí nhiãût âäü cao (1450 ) thç CaO bë giaì læía, taûo tinh thãø låïn vaì cáúu truïc sêt âàûc laìm cho saín pháøm xi màng keïm äøn âënh vãö thãø têch vç quaï trçnh hyârat CaOtæû do keìm theo sæû toía nhiãût vaì træång nåí thãø têch. Quaï trçnh naìy coï thãø diãùn ra trong thåìi gian daìi. Clinker chæïa nhiãöu CaO nãúu kãút håüp täút våïi SiO2 vaì caïc äxêt khaïc seî taûo nhiãöu dung dëch ràõn alêt. Âiãöu naìy laìm cho häö xi màng âoïng ràõn nhanh, maïc seî cao, toía nhiãöu nhiãût. Nhæng xi màng keïm bãön trong mäi træåìng næåïc vaì sulfaït. • SiO2: Thaình pháön chênh thæï 2. Noï tuång taïc våïi CaO taûo ra caïc khoaïng silicaït (C3S,C2S). Nãúu tàng haìm læåüng SiO2 thç täøng khoaïng silicaït seî tàng(C2S tàng tæång âäúi nhanh hån C3S). Saín pháøm âoïng ràõn vaì phaït triãøn cæåìng âäü trong nhæîng ngaìy âáöu cháûmü(1 , 3,7ngaìy âáöu), toía nhiãût êt. Do âoï xi màng bãön trong mäi træåìng næåïc vaì mäi træåìng sulfaït. • Al2O3: Noï seî liãn kãút våïi CaO taûo ra caïc khoaïng aluminat canxi C3A, C5A3 .vaì liãn kãút våïi Fe2O3 taûo khoaïng alumoferit canxi. Nãúu tàng haìm læåüng Al2O3 thç trong clinker ximàng seî chæïa nhiãöu C3A. Ximàng seî âoïng ràõn nhanh, toía nhiãöu nhiãût, keïm bãön trong mäi træåìng næåïc, mäi træåìng sulfat. Âäöng thåìi noï laìm âäü nhåït pha loíng tàng gáy caín tråí quaï trçnh taûo khoaïng C3S. Màût khaïc khi laìm laûnh caïc khoaïng aluminat dãù bë phán huíy vaì taûo CaOtæû do. 11 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - • Fe2O3: Noï liãn kãút våïi CaO vaì Al2O3 taûo ra ferit canxi, alumoferit canxi laìm giaím nhiãût âäü kãút khäúi cuía clinker vaì âäü nhåït pha loíng. Saín pháøm âoïng ràõn cháûm åí giai âoaûn âáöu, coï âäü bãön trong mäi træåìng næåïc, mäi træåìng sulfat cao. Nãúu tàng haìm læoüng Fe2O3 thç dãù bë anä clinker trong loì quay,vaì dãù bë dênh , gáy sæû cäú treo loì trong loì âæïng (khi Fe2O3>5%). • MgO: Noï laì thaình pháön coï haûi trong clinker ximàng giäúng nhæ CaOtæû do .Khi åí nhiãût âäü 1450oC nãúu MgO khäng liãn kãút seî bë giaì læía taûo thaình khoaïng chëu læía periclazå coï kêch thæåïc låïn, trå vaì khäng coï tênh kãút dênh. Quaï trçnh hyârat coï thãø diãùn ra vaìi nàm, laìm saín pháøm khäng äøn âënh thãø têch.Cáön khäúng chãú læåüng MgO 3%, kêch thæåïc tinh thãø > 10 µm, taïc duûng våïi næåïc cháûm, khi âoïng ràõn ximàng khäng äøn âënh thãø têch, aính hæåíng âãún cháút læåüng saín pháøm. Coìn khi MgO nàòm trong dung dëch ràõn hoàûc pha thuíy tinh clinker thç khäng gáy aính hæåíng âãún cháút læåüng saín pháøm. • TiO2: Do âáút seït mang vaìo, noï láùn trong clinker mäüt haìm læåüng ráút nhoí 0.3%.Ngæåìi ta nghiãn cæïu tháúy ràòng nãúu thay SiO2 bàòng TiO2 tæì 4%-5% khäng laìm aính hæåíng âãún cháút læåüng saín pháøm ximàng. Coìn nãúu tàng haìm læåüng >5% seî laìm giaím cæåìng âäü cå hoüc cuía ximàng. • Mn2O3: Noï coï màût trong clinker khoaíng 1.5% laìm ximàng coï maìu náu hung nhæng khäng laìm aính hæiåíng âãún cháút læåüng clinker. Coï thãø thay thãú Fe2O3 bàòng Mn2O3 âãún 4%, khi nung luyãûn Mn2O3 seî kãút håüp våïi caïc äxit khaïc nhæ: CaO,Al2O3 seî taûo ra caïc khoaïng 4CaO.Al2O3.Mn2O3 coï tênh cháút tæång tæû nhæ C4AF. • P2O5: Trong clinker noï chiãúm mäüt læåüng khäng låïn làõm 1% - 2% coï taïc duûng laìm cháûm quaï trçnh âoïng ràõn saín pháøm. Hiãûn nay ngæåìi ta coï thãø âæa P2O5 coï haìm læåüng < 1% vaìo phäúi liãûu âãø laìm phuû gia khoaïng hoïa. • K2O+Na2O: Luän luän coï trong clinker vç do âáút seït mang vaìo. Khi nung luyãûn åí nhiãût âäü cao caïc ä xit kiãöm dãù bë bay håi, vaì mäüt pháön tan trong pha loíng taûo thuíy tinh hay tham gia phaín æïng taûo khoaïng chæïa kiãöm, nãn trong clinker chè coìn 0.5% - 1%. Sæû coï màût äxit kiãöm laìm täúc âäü âoïng ràõn keïm äøn âënh, taûo ra caïc vãút loang trãn bãö màût saín pháøm. Haìm læåüng kiãöm cho pheïp trong clinker < 0.5%. Cáön nhåï ràòng haìm læåüng caïc äxêt kiãöm låïn khi bay håi seî gáy sæû cäú åí thaïp phán giaíi: âoïng taíng trong caïc cyclon trao âäøi nhiãût, caïc gazoxog laìm tråí læûc cuía hãû thaïp tàng lãn sinh ra hiãûn tæåüng däüi aïp ráút nguy 12 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - hiãøm. Nháút laì khi duìng caïc loaûi âáút seït chæïa nhiãöu kiãöm vaì nhiãn liãûu chæïa nhiãöu læu huyình. Âiãöu naìy coï thãø giaíi thêch nhæ sau: R2O + H2SO3 R2SO3 +H2O 2.3 Thaình pháön khoïang clinker ximàng pooclàng Clinker ximàng pooclàng khäng phaíi laì saín pháøm âäöng nháút, noï laì táûp håüp cuía nhiãöu khoïang khaïc nhau, caïc khoïang chênh laì: khoïang silicat canxi, khoïang aluminat canxi, khoïang alumoferit canxi, caïc khoïang chênh trãn coìn goüi laì khoïang alit, bãlit, cháút trung gian hay cháút âãûm, ngoaìi ra coìn mäüt säú khoïang khaïc. Täøng haìm læåüng 4 khoaïng chênh (C3S, C2S, C3A, C4AF) chiãúm tæì 95% âãún 98%. C3S, C2S Nhoïm khoaïng silicaït. C3A, C4AF Nhoïm khoaïng noïng chaíy. C3A, C4AF vaì pha thuíy tinh goüi chung laì cháút trung gian hay coìn goüi laì cháút âãûm. Thaình pháön khoaïng cuía clinker xi màng. Baíng 2.3 Tãn caïc khoaïng Âiãöu kiãûn Cäng thæïc Kê hiãûu Tricanxê silicaït (alêt) 3CaO.SiO2 C3S Âicanxi silicaït (bãlêt) 2 CaO.SiO2 C2S Tricanxialuminaït Al2O3> Fe2O3 3CaO. Al2O3 C3A Tãtracanxi alumoferêt Al2O3> Fe2O3 CaO. Al2O3. Fe2O3 C4AF Alumoferêt canxi Al2O3 SO3 R2O.8CaO.3 Al2O3 R.C8A3 Sulfaït kiãöm R2O < SO3 R2SO4 Sulfaït canxi R2O < SO3 CaSO4 • Alit: Alit laì khoïang silicat quan troüng cuía clinker ximàng pooclàng cho ta cæåìng âäü cao, âoïng ràõn nhanh vaì toía nhiãöu nhiãût Trong clinker alit chiãúm 45- 60%, gáön âáy mäüt säú taïc giaí cho ràòng alit tinh khiãút coï cäng thæïc hoïa hoüc 3CaO.SiO2, loaë naìy âiãöu chãú âæåüc trong phoìng thê nghiãûm, coìn trong clinker ximàng pooclàng trong saín xuáút alit laì mäüt dung dëch ràõn cuía C3S vaì 1 læåüng nhoí MgO, Al2O3, P2O5, Cr2O3, khoíang 2-4%, tuy haìm læåüng caïc oxit naìy khäng låïn làõm nhæng noï cuîng coï aính hæåíng âãún tênh cháút vaì cáúu truïc cuía khoïang alit. Tuy nhiãn mäüt säú nhaì nghiãn cæïu xem alit nhæ mäüt khoaïng cháút co ï cäng thæïc: 54CaO.16SiO2.MgO. Al2O3, viãút tàõt laì (C54.S16. MA ) . Thaình pháön cuía khoaïng cháút naìy vaì alit tinh khiãút khäng khaïc nhau nhiãöu làõm. Khoaïng %CaO %SiO2 %Al2O3 %MgO 13 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 14. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - C3S 73,69 26,31 - - C54. S16. MA 73,29 23,27 2,47 0,97 Trong cäng thæïc C54. S16. MA coï tè lãû phán tæí CaO: SiO2:Al2O3 :MgO laì 54:16:1:1. Trong âoï ion Al3+ thay thãú ion Si4+ theo quan hãû 4 Al3+ bàòng 3 Si4+ . Coìn ion Mg2+ laìm nhiãûm vuû buì træì âiãûn têch hay thay thãú vaìo vë trê ion Ca2+ . Alit tinh khiãút bãön trong khoíang nhiãût âäü 1200- 1900 0C, khi nhiãût âäü tháúp 0 hån 1200 C thç alit seî phán huíy thaình 2CaO. SiO2 vaì CaO tæû do, coìn åí nhiãût âäü låïn hån 19000C thç alit bë chaíy loíng. Trong thæûc tãú nung luyãûn, clinker âæåüc laìm laûnh åí 0 nhiãût âäü 1200- 1250 C thç C3S coï khaí nàng bë phán huíy thaình C2S vaì CaO. Muäún traïnh hiãûn tæåüng phán huíy C3S åí trãn ta aïp duûng phæång phaïp laìm laûnh nhanh clinker qua nhiãût âäü giåïi haûn naìy. Hån næîa trong alêt coï láùn mäüt êt äxêt nhäm, äxêt sàõt chuïng taûo thaình dung dëch ràõn coï hoaût tênh cao vaì laìm cáúu truïc alêt bãön væîng. Alit cã cÊu tróc d¹ng tÊm h×nh lôc gi¸c, mµu tr¾ng, cã khèi l−îng riªng 3,15 ÷ 3,25 g/cm3, cã kÝch th−íc 10 ÷ 250 µm. • Belit: Belit laì khoïang chênh thæï hai trong clinker ximàng pooclàng, âoïng ràõn tæång âäúi cháûm, cæåìng âäü ban âáöu khäng cao làõm, sau mäüt thåìi gian cæåìng âäü phaït triãøn täút hån, bãön trong mäi træåìng næåïc vaì næåïc khoïang . Bãlit cuîng nhæ alit laì mäüt dung dëch ràõn cuía β2CaO. SiO2 vaì mäüt læåüng khäng låïn caïc äxit Al2O3, Fe2O3, Cr2O3, vv khoíang 1-3%. Trong clinker ximàng pooclàng belit chiãúm khoíang 20-30% vaì åí daûng β2CaO. SiO2 viãút tàõt laì βC2S. Bãlêt ’ coï 4 daûng thuì hçnh αC2S, αC2S, βC2S, γC2S. 0 0 - αC2S bãön trong khoíang nhiãût âäü tæì 1425 C- 2130 C. ÅÍ nhiãût âäü tháúp hån 0 ’ 1425 C thç αC2S chuyãøn thaình αC2S. Vç váûy thæûc tãú trong clinker ximàng pooclàng khäng täön taûi αC2S. ’ 0 0 - αC2S: bãön trong khoíang 830-1425 C, åí nhiãût âäü tháúp hån 830 C trong âiãöu ’ kiãûn laìm laûnh cháûm αC2S tinh khiãút seî chuyãøn thaình γC2S, nãúu laìm laûnh nhanh åí 0 ’ 670 C thç αC2S seî chuyãøn thaình βC2S. Hiãûn nay ngæåìi ta cuîng chæïng minh âæåüc ’ ’ ’ ’ ’ o αC2S täön taûi åí hai daûng α H vaì α L. Sæû chuyãøn hoïa tæì α H sang α L åí nhiãût âäü 1160 C. - βC2S: khäng bãön åí táút caí caïc nhiãût âäü vaì dãù chuyãøn thaình γC2S, âàûc biãût åí 0 525 C vaì tháúp hån, sæû chuyãøn hoïa tæì βC2S sang γC2S vaì tàng 10% thãø têch nãn laìm cho khoaïng våî vuûn thaình bäüt, goüi laì hiãûn tæåüng taí clinker aính hæåíng âãún cháút læåüng saín pháøm. Coï thãøí haûn chãú âæåüc bàòng caïch laìm laûnh nhanh clinker khi qua nhiãût âäü naìy hoàûc âæa vaìo phäúi liãûu khoíang 1-3% phuû gia äøn âënh. Coï thãø duìng Al2O3, Fe2O3, MgO, R2O, Cr2O3 Thæûc tãú thæåìng kãút håüp caí hai. Do âoï βC2S äøn âënh cáúu truïc âãún nhiãût âäü thæåìng. - γC2S: khäng coï tênh cháút kãút dênh, khäng taïc duûng våïi næåïc, thæûc tãú chè åí mäüt säú âiãöu kiãûn âàûc biãût thç γC2S måïi coï tênh cháút kãút dênh nhæng ráút yãúu. 14 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 15. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Khoang Alit (C54S16AM) Khoang Belit (β-C2S) • Cháút trung gian: coìn goüi laì cháút âãûm. Cháút trung gian nàòm giæîa caïc tinh thãø alit vaì bãlit, noï laì nhæîng alumä pherit canxi, aluminat canxi vaì pha thuíy tinh clinker. Táút caí caïc khoïang naìy khi nung åí nhiãût âäü cao seî chuyãøn thaình traûng thaïi loíng. • Celit: coìn goüi laì alumä pherit canxi. Celit laì dung dëch ràõn cuía caïc alumä pherit canxi coï thaình pháön khaïc nhau phuû thuäüc vaìo thaình pháön hoïa hoüc cuía phäúi liãûu vaì âiãöu kiãûn nung luyãûn v v Noï coï thãø laì mäüt táûp håüp dung dëch ràõn gäöm: C8A3F, C6A2F, C4AF, C6AF2, C2F. Trong clinker ximàng pooclàng thæåìng thç khoïang alumä pherit canxi chuí yãúu laì C4AF. Trong clinker C4AF chiãúm 10-18%, laì khoïang âoïng ràõn tæång âäúi cháûm, cho cæåìng âäü khäng cao làõm nhæng bãön næåïc vaì bãön trong mäi træåìng sulphat, C4AF laì khoïang nàûng nháút trong clinker ximàng pooclàng, coï γ = 3,77 g/cm3 . • Aluminat canxi: Cuîng laì cháút trung gian nàòm giæîa alit vaì bãlit, trong clinker ximàng pooclàng coï thãø gàûp åí 2 daûng laì 3CaO.Al2O3 vaì 12CaO.7Al2O3. Trong clinker thæåìng våïi haìm læåüng CaO trong phäúi liãûu cao thç daûng 12CaO.7Al2O3 khäng coï maì täön taûi chuí yãúu laì daûng 3CaO.Al2O3, viãút tàõt laì C3A. C3A coï tênh cháút kãút dênh, âoïng ràõn nhanh, toía nhiãût nhiãöu, keïm bãön næåïc vaì næåïc khoïang, trong clinker ximàng pooclàng thæåìng C3A chiãúm 5-15%. Thæûc tãú C3A chiãúm < 10%. • Thuíy tinh clinker: Laì cháút trung gian trong clinker ximàng pooclàng, âæåüc taûo thaình trong quaï trçnh laìm laûnh cháút loíng trong clinker, haìm læåüng pha thuíy tinh trong clinker chiãúm nhiãöu hay êt phuû thuäüc chuí yãúu vaìo täúc âäü laìm laûnh cháút loíng trong clinker, pha thuíy tinh clinker chæïa mäüt læåüng låïn Al2O3, Fe2O3 ngoaìi ra coìn mäüt læåüng nhoí CaO, MgO. • Caïc khoïang chæïa kiãöm: Trong clinker pooclàng åí daûng K2O. 23CaO. 12SiO2 15 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 16. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - noï chênh laì 2CaO. SiO2 maì thay 1 phán tæí CaO bàòng 1 phán tæí K2O vaì daûng Na2O. 8CaO. 3Al2O3 noï chênh laì 3CaO. Al2O3 maì thay 1 phán tæí CaO bàòng 1 phán tæí Na2O. Caïc khoïang naìy khäng coï låüi vç noï laìm täúc âäü âoïng ràõn cuía ximàng khäng äøn âënh, bãö màût saín pháøm coï vãút loang. • Äxit canxi tæû do: Trong clinker ximàng pooclàng thæåìng täön taûi 1 læåüng CaO tæû do, noï laì nhæîng haût nhoí khäng maìu, âàóng hæåïng, chè säú chiãút suáút laì 1.83, haìm læåüng CaO tæû do trong clinker chè cho pheïp tæì 0,5-1%, nãúu haìm læåüng CaO tæû do cao seî aính hæåíng tåïi cháút læåüng saín pháøm. • Äxit Manhã: Âaî trçnh baìy åí trãn. 2.4 Caïc hãû säú cå baín cuía clinker xi màng pooclàng KH hay LSF, n, p. Âãø âaïnh giaï cháút læåüng clinker, tênh phäúi liãûu ngæåìi ta sæí duûng caïc hãû säú cå baín KH (LSF), n, p dæaû trãn cå såí haìm læångü ( tênh theo % ) caïc äxit chênh coï trong clinker ximàng pooclàng. Sau âáy xeït cuû thãø tæìng hãû säú trãn. 2.4.1 Mäâun thuíy hoüc Âáöu tiãn âãø âàûc træng cho thaình pháön clinker ngæåìi ta duìng mäâun thuíy hoüc ( hay thuíy læûc) kyï hiãûu laì m. m laì tyí säú giæîa læåüng CaO kãút håüp våïi caïc äxit acid våïi täøng haìm læåüng caïc äxit acid sau khi âaî kãút håüp hãút våïi CaO. %(CaO − CaO ) m = t td %(SiO2t − SiO2td ) + %Fe2O3 + %Al2O3 Âäúi våïi clinker ximàng pooclàng thæåìng m = 1,7-2,4. 2.4.2 Mäâun silicat: kê hiãûu laì n hay MS hay SR (silicat ratio) Mäâun silicat laì tyí säú haìm læåüng äxit silic tham gia phaín æïng våïi caïc äxit khaïc vaì täøng haìm læåüng äxit nhäm vaì äxit sàõt coï trong clinker. %(SiO − SiO ) n = 2t 2td %(Fe2O3 + Al2O3 ) Trong clinker haìm læåüng SiO2 tæû do khäng låïn làõm do âoï khi tênh toïan cho pheïp sæí duûng cäng thæïc âån giaín vaì xem nhæ: %( SiO2täøng -SiO2 tæû do ) ≈ SiO2 täøng. Ta coï cäng thæïc âån giaín sau: %(SiO ) n = 2 %(Al2O3 + Fe2O3 ) Mäâun silicat trong clinker ximàng pooclàng coìn xaïc âënh tyí säú giæîa caïc khoïang silicat vaì caïc khoïang noïng chaíy. Våïi clinker ximàng pooclàng thæåìng thç n = 1,7 - 3,5; mäüt vaìi loaûi ximàng khaïc n ≥ 4 hoàûc n ≤ 7. Nãúu náng cao n thç phäúi liãûu khoï kãút khäúi khi nung luyãûn, coìn trong clinker haìm læåüng caïc khoïang silicat tàng lãn vaì caïc khoïang noïng chaíy giaím xuäúng. 16 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 17. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Nãúu giaím n xuäúng thç caïc khoïang noïng chaíy trong clinker tàng lãn, caïc khoïang silicat giaím xuäúng, do âoï nhiãût âäü noïng chaíy cuía phäúi liãûu giaím xuäúng. 2.4.3Mäâun alumin: kê hiãûu laì p hay MA hay AR (aluminat ratio). Mäâun alumin laì tyí säú giæîa haìm læåüng pháön tràm äxit nhäm vaì äxit sàõt coï trong clinker. % Al O p = 2 3 %Fe 2O3 Mäâun alumin coìn xaïc âënh tyí lãû giæîa khoïang C3A vaì khoïang chæïa sàõt. Âäúi våïi ximàng pooclàng thæåìng p = 1-3. Khi p ≅ 0.64 trong clinker chè coï khoaïng C2F. Nãúu tàng p lãn cao thç clinker ximàng seî chæïa nhiãöu khoïang C3A vaì êt khoïang C4AF, ximàng seî âoïng ràõn nhanh, toía nhiãöu nhiãût, keïm bãön næåïc. Nãúu giaím p xuäúng thç clinker seî chæïa nhiãöu khoïang C4AF vaì êt khoïang C3A, ximàng seî âoïng ràõn tæång âäúi cháûm, cæåìng âäü khäng cao làõm nhæng bãön næåïc täút hån. 2.4.4 Hãû säú baîo hoìa kê hiãûu KH Kiun cho ràòng tênh cháút cuía ximàng caìng täút khi táút caí CaO trong clinker ximàng taïc duûng hãút våïi caïc äxit khaïc âãø taûo thaình caïc khoïang chuí yãúu sau: 3CaO. SiO2 ; 3CaO. Al2O3 ; 2CaO. Fe2O3. Nghéa laì caïc khoaïng naìy baîo hoìa väi cao nháút khi p < 0.64. + C3S coï tè lãû phäúi håüp troüng læåüng phán tæí gam giæîa äxit canxi vaì äxit silêc laì:CaO:SiO2= 2,8:1 + C3A coï tií lãû phäúi håüp troüng læåüng phán tæí gam giæîa äxit canxi vaì äxêt nhäm laì: CaO:Al2O3=1,65:1 + C2F coï tií lãû phäúi håüp troüng læåüng phán tæí gam giæîa äxit canxi vaì äxêt sàõt laì:CaO:Fe2O3 = 0,7:1 Kiun goüi clinker naìy laì clinker lyï tæåíng vaì nhæ váûy caïc äxit trong clinker lyï tæåíng phaíi thoía maîn phæuång trçnh sau: CaO=2,8SiO2+1,65Al2O3+0,7Fe2O3. Trong thæûc tãú khoï saín xuáút âæåüc loaûi clinket lyï tæåíng naìy vç khi nung luyãûn clinker bao giåì cuîng coìn 1 læåüng CaO tæû do, do âoï læåüng CaO kãút håüp seî êt hån so våïi täøng læåüng CaO coï trong clinker lyï tæåíng: vç váûy biãøu thæïc trãn seî viãút nhæ sau: CaO = CH ( 2,8 SiO2 + 1,65 Al2O3 + 0,7 Fe2O3 ) suy ra: CaO CH = 2,8SiO2 +1,65Al2O3 + 0,7Fe2O3 CH < 1 âáy laì cäng thæïc tênh toïan mæïc âäü baîo hoìa väi cuía Kin maì mäüt säú næåïc âaî sæí duûng âãø tênh phäúi liãûu saín xuáút clinker ximàng pooclàng træåïc âáy. Tiãúp sau Kin âaî láûp luáûn: caïc äxit trong clinker ximàng pooclàng nhæ SiO2, Al2O3, Fe2O3; khi nung luyãûn thæûc tãú chè coï Al2O3, Fe2O3 kãút håüp vaì baío hoìa våïi 17 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 18. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - CaO coìn SiO2 kãút håüp khäng hãút våïi CaO, vç váûy cäng thæïc tênh mæïc âäü baîo hoìa cuía Kin chæa hoìan chènh. Sau Kin laì Kiun âaî láûp luáûn ràòng: trong caïc håüp cháút chæïa Fe cuía clinker ximàng pooclàng thæåìng khäng phaíi åí daûng C2F maì åí daûng C4AF , vç váûy trong cäng thæïc trãn tè lãû phäúi håüp troüng læåüng phán tæí gam giæîa CaO vaì Fe2O3 nhæ sau: 4CaO. Al2O3. Fe2O3 = 3CaO. Al2O3 + CaO. Fe2O3 Váûy: CaO : Fe2O3 = 0,35 :1. Trong thæûc tãú khi nung clinker váùn coìn 1 læåüng CaO tæû do vaì SiO2 tæû do, tæì âoï coï: CaOt = KH.2,8 ( SiO2t -SiO2t d ) + CaOt d +1,65 Al2O3 + 0,35 Fe2O3 + 0,7 SO3 Ruït ra: (CaO − CaO ) −1,65Al O − 0,35Fe O − 0,7SO KH = t td 2 3 2 3 3 〈1 2,8(SiO2t − SiO2td ) Trong âoï: CaOt; SiO2t: täøng haìm læåüng äxit canxi vaì äxit silic coï trong clinker. CaOtd; SiO2td : haìm læåüng äxit canxi vaì äxit silic tæû do trong clinker . Âãø âån giaín duìng cäng thæïc: CaO −1,65Al O − 0,35Fe O − 0,7SO KH = 2 3 2 3 3 2,8SiO2 trong âoï: (CaO - 1,65 Al2O3 - 0,35 Fe2O3 -0,7 SO3 ) laì täøng læåüng väi coìn laûi trong clinker sau khi taïc duûng baîo hoìa Al2O3; Fe2O3; SO3 thaình C3A; C4 AF; CaSO4. 2,8 SiO2 laì læåüng väi cáön thiãút âãø baîo hoìa hoìan toìan læåüng SiO2 thaình C3S. Tæì cäng thæïc trãn ruït ra âënh nghéa hãû säú baîo hoìa: Hãû säú baîo hoìa laì tè lãû giæîa pháön troüng læåüng väi coìn laûi sau khi âaî hoìan toìan taïc duûng våïi caïc äxit Al2O3; Fe2O3; SO3 trong clinker ximàng pooclàng thaình C3A; C4AF vaì CaSO4 trãn læåüng väi cáön âãø hoìan toìan baîo hoìa SiO2 trong clinker ximàng pooclàng thaình C3S. Khi tênh toïan phäúi liãûu saín xuáút clinker ximàng pooclàng thæåìng duìng cäng thæïc âån giaín sau (xem læåüng CaOt d vaì SiO2 t d khäng âaïng kãø): CaO −1,65Al O − 0,35Fe O KH = 2 3 2 3 2,8SiO2 Âäúi våïi ximàng pooclàng thæåìng KH = 0,85 -0,95. + Nãúu tàng KH lãn thç haìm læåüng khoïang alit trong clinker tàng lãn, ximàng coï cæåìng âäü cao, âoïng ràõn nhanh nhæng khoï nung luyãûn vç nhiãût âäü kãút khäúi cao vaì seî giaím tuäøi thoü gaûch chëu læía loït loì. +Nãúu giaím KH xuäúng thç haìm læåüng khoïang alit trong clinker giaím, cháút læåüng ximàng giaím, nhiãût âäü kãút khäúi giaím, nung luyãûn dãù. 18 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 19. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - §Ó s¶n xuÊt xi m¨ng poãc l¨ng theo c«ng nghÖ lß quay ph−¬ng ph¸p kh«, c¸c th«ng sè chÕ t¹o clinker ®Ó s¶n xuÊt PC50 (theo TCVN 4240-2002) theo tæng kÕt cña tµi liÖu c¸c n−íc vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cã thÓ lùa chän nh− sau: KH = 0,90 - 0,95; n = 2,2 - 2,7; p = 1,0 - 1,7 0 vµ khèng chÕ tæng hµm l−îng chÊt ch¶y ë 1400 C (L1400oC) trong giíi h¹n 23 ®Õn 27%. ë ®©y: L1400 oC = 2,95 . %Al2O3 + 2,2 . %Fe2O3 + %MgO + %Na2O + %K2O Hiãûn nay åí mäüt säú nhaì maïy laûi sæí duûng hãû säú LSF. CaOt.100 LSF = 2.8SiO2 +1.18Al2O3 + 0.65Fe2O3 CaOt: læåüng väi täøng hay CaO lyï thuyãút. Giaï tri LSF < 100% Nãúu læåüng väi tæû do âaïng kãø duìng hãû säú FCC CaO .100 FCC = lk CaOlt CaOlk : CaO liãn kãút = CaOlyï thuyãút - CaO tæû do. CaOlt : CaO lyï thuyãút = 2.8.SiO2 + 1.18Al2O3 + 0.65Fe2O3. Ngoaìi ra coìn sæí duûng caïc cäng thæïc thæûc nghiãûm cuía Buït âãø tênh phäúi liãûu. Âãø tênh thaình pháön khoaïng cuía clinker theo lyï thuyãút coï thãø dæûa vaìo thaình pháön C S + 0.8838C S KH = 3 2 C3S +1.3250C2 S C S +1.3250C S n = 3 2 1.4341C3 A + 2.0464C4 AF 1.15.1C A p = 3 + 0.6383 C4 AF hoïa hoüc cuía 4 äxêt chênh trong clinker hoàûc theo 3 hãû säú dàûc træng KH, n, p. Caïch tênh theo hãû säú KH âäüc láûp: Theo nghiãn cæïu cuía Kin goüi CO laì mæïc âäü hoaût tênh: âoï laì säú phán tæí CaO taïc duûng våïi 1 phán tæí SiO2 , vaì Nãúu táút caí CaO phaín æïng hãút âãø taûo C3S thç hãû säú hoaût tênh CO bàòng 3 láön hãû säú baîo hoìa väi KH (CO = 3KH.). Nhæ váûy 1% SiO2 tham gia liãn kãút våïi 2.8%CaO seî âæåüc 3.8%C3S ( âaî lê luáûm åí muûc 2.4.4), tæång tæû khi CO = 2 thç 1% SiO2 tham gia liãn kãút våïi 1.87%CaO seî âæåüc 2.87%C2S. Do âoï: %C3S = 3.8S.( CO - 2) = 3.8S.(3KH - 2). %C2S = 2.87S.(3 - CO) = 2.87S.(3- 3KH) = 8.61S.(1- KH). Caïch tênh theo 3 hãû säú KH, n, p: Theo cäng thæïc thæûc nghiãûm cuía Kin: 3.8n.( p +1)(3KH − 2).100 %C S = 3 n( p +1)(2.8KH +1) + 2.65p +1.35 8.6n( p +1)(1− KH ).100 %C S = 2 n( p +1)(2.8KH +1) + 2.65p +1.35 19 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 20. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Caïch tênh theo haìm læåüng 4 äxêt chênh CaO, SiO2 , Al2O3 , Fe2O3: Læåüng CaO coï trong C3S bàòng 73.69% , ( Vç 3M (CaO)/ M (C3S) = 73.69%) Læåüng SiO2 coï trong C3S bàòng 26.31% ( Vç M (SiO2)/ M (C3S) = 26.31% ) Tæång tæû ta tênh læåüng CaO, SiO2 , Al2O3 , Fe2O3 coï trong C2S , C3A , C4AF Tãn caïc äxêt C3S (w) C2S (x) C3A (y) C4AF (z) CaO (a) 0.7369 0.6512 0.6227 0.4616 SiO2 (b) 0.2631 0.3488 0 0 Al2O3 (c) 0 0 0.3773 0.2098 Fe2O3 (d) 0 0 0 0.3286 Ta coï caïc hãû phæång trçnh sau: . a = 0.7369w + 0.6512x + 0.6227y + 0.4616z . b = 0.2631w + 0.3488x . c = 0.3773y +0.2098z . d = 0.3286z Suy ra: C3S = 4.071CaO - 7.6SiO2 - 6.718Al2O3 - 1.430Fe2O3 C2S = 8.602 SiO2 + 5.068 Al2O3 + 1.078 Fe2O3 - 3.071 CaO C3A = 2.650 Al2O3 - 1.692 Fe2O3 = 2.65(Al2O3 - 0.64 Fe2O3 ) C4AF = 3.043 Fe2O3 nãúu p > 0.64 C2 (A, F) = 1.1 Al2O3 + 0.7 Fe2O3 nãúu p < 0.64 khäng taûo khoaïng C3A, maì chè taûo caïc khoaïng sau: C4AF, C6AF2 , C2F Caïch tênh haìm læåüng pha loíng: L = 1.12C3A + 1.35 C4AF. Thæûc ra, nãúu càn cæï vaìo nhiãût âäü taûo pha loíng cuía caïc hãû nhæ sau: Baíng 2.4 Hãû cuía caïc cáúu tæí Nhiãût âäü taûo pha loíng ( OC) C - S 2065 C - S - A 1458 C - S - A - F 1338 C - S - A - F - M 1300 C - S - A - F - M - R ( R: äxêt kiãöm) 1280 20 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 21. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Haìm læåüng cuía pha loíng tênh theo nhiãût âäü vaì hãû säú p nhæ sau: Baíng 2.5 Nhiãût âäü ( OC) Haìm læåüng pha loíng 1338 p> 1.38: L = 6.1F + M + R2O p 25% thç khi nung luyãûn dãù taûo voìng anä âäúi våïi loì quay vaì dênh thaình loì âäúi våïi loì âæïng, nhiãût âäü kãút khäúi giaím, nhæng cæåìng âäü ximàng khäng cao làõm. + Nãúu giaím haìm læåüng khoïang noïng chaíy xuäúng 4 > 0,92 > 60 37,5 21 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 22. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Phán loaûi clinker theo nhoïm khoïang noïng chaíy: Tãn cuía C3A /C4AF P C3A +C4AF =25% clinker C3A C4AF Aluminat > 1,5 > 2,3 > 15 18 Mäúi quan hãû giæîa thaình pháön khoïang vaì caïc hãû säú cå baín KH, n, p, cuía clinker. Biãøu âäö 1: Âoüan AB - ximàng alit A 75 0 70 5 60 B 15 50 25 40 35 C 30 45 20 55 10 65 75 1 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.1 0 Âoüan BC - ximàng thæåìng Âoüan CD - ximàng bãlit Khi KH thay âäøi tæì (1-0,67) thç haìm læåüng khoïang C2S, C3S, cuîng thay âäøi. Biãøu âäö 2 Sæû thay âäøi khoïang C3A vaì C4AF phuû thuäücvaìo hãû säú 22 20 18 16 14 3CaO.Al2O3 12 10 8 4CaO. Al2O3.Fe2O3 6 4 2 P = 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 p. 22 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 23. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Biãøu âäö 3: Hãû sä ú n caìng låïn thç täøng haìm læåüng khoïan g ( C2S + C3S ) trong clinker caìng låïn vaì täøng haìm læåüng khoïang (C3A vaì C4AF) trong clinker caìng nhoí. 30 70 25 75 20 80 85 15 90 10 95 1.5 22.533.54 4.5 5 2.6 Caïc phæång phaïp saín xuáút clinker ximàng Pooclàng. Quaï trçnh saín xuáút clinker ximàng gäöm 3 giai âoüan: Giai âoüan 1: Gia cäng, âäöng nháút nguyãn, nhiãn liãûu vaì chuáøn bë phäúi liãûu. Giai âoüan 2: Nung häùn håüp phäúi liãûu thaình clinker vaì laìm laûnh clinker. Giai âoüan 3: Gia cäng, uí vaì nghiãön clinker våïi caïc phuû gia khaïc. Coï 2 phæång phaïp saín xuáút ximàng laì phæång phaïp æåït vaì phæång phaïp khä, 2 phæång phaïp naìy khaïc nhau chuí yãúu åí giai âoüan 1 vaì giai âoüan 2. Giai âoüan 1: Coï thãø gia cäng phäúi liãûu theo phæång phaïp æåït hay phæång phaïp khä. Giai âoüan 2: Coï thãø nung häùn håüp phäúi liãûu trong loì âæïng hoàûc trong loì quay. Âäúi våïi loì âæïng, khi phäúi liãûu åí daûng bäüt mën vaì âæåüc laìm áøm (10-12)% sau âoï vã viãn coï âæåìng kênh (10-12)mm räöi naûp vaì loì: phæång phaïp baïn khä. Viãûc læûa choün phæång phaïp saín xuáút phuû thuäüc vaìo nhiãöu âiãöu kiãûn maì chuí yãúu laì tênh cháút cå lyï, tênh cháút hoïa hoüc cuía nguyãn liãûu, âiãöu kiãûn âiãûn nàng, nhiãût nàng, thiãút bë tæì âoï ngæåìi ta quyãút âënh choün phæång phaïp saín xuáút naìy hay phæång phaïp saín xuáút khaïc, nung clinker trong loì âæïng hay loì quay. Mäüt säú så âäö cäng nghãû saín xuáút ximàng Pooclàng: Så âäö cäng nghãû saín xuáút ximàng theo phæång phaïp khä loì quay, phäúi liãûu vaìo loì daûng bäüt coï âäü áøm ≤ 1%. 23 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 24. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - SÅ ÂÄÖ DÁY CHUYÃÖN CÄNG NGHÃÛ SAÍN XUÁÚT XI MÀNG THEO PHÆÅNG PHAÏP KHÄ - LOÌ QUAY Så âäö cäng nghãû cäng âoaûn chuáøn bë nguyãn liãûu. 24 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 25. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Så âäö cäng nghãû cäng âoaûn nghiãön phäúi liãûu vaì âäöngnháút. Så âäö cäng nghãû cäng âoaûn chuáønbë nhiãn liãûu. 25 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 26. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Så âäö cäng nghãû nung phäúiliãûu thaình clinker. 26 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 27. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Så âäö cäng nghãû nghiãön clinker ximàng Så âäö cäng nghãû âoïng bao ximàng SÅ ÂÄÖ DÁY CHUYÃÖN CÄNG NGHÃÛ SAÍN XUÁÚT XI MÀNG 27 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 28. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - THEO PHÆÅNG PHAÏP ÆÅÏT - LOÌ QUAY Đá đỏ w = 5% Đá vôi w = 5% Đất sét w = 62% d =30÷40mm d =150÷300mm ở lòng sông Khí Ben ngoặm Ben ngoặm thải X à lan Phễu Phễu Quạt Gầu múc Băng tải xích Băng tải xích Lọc bụi túi Phễu Máy đập búa Máy đập búa Bể nước Băng tải Bơm Băng tải cao su Bàng taíi cao su bừa Bể bùn Rác, đá Gầu nâng Gầu nâng Thuỷ tinh lỏng Bơm Bunker chứa Bunke chứa Bể chứa bùn Khí nén Bể nước Máy nén khí Cân băng định Băng tải định lượng Bơm lượng Bơm Bể tồn trữ bùn Khí nén Băng tải cao su Băng tải cao su Gầu múc định lượng Phễu Nước MÁY NGHIỀN BI ƯỚT Sàng phân loại Vít tải sạn Kho Bể chứa Bơm Máy nén Khí nén Bể đồng nhất phối liệu hh 1 28 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 29. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Xà lan dầu Bồn dầu MO 1 Định lượng dầu Bơm Ống khói Buồng đốt phụ Sấy, lọc Bể chứa Cặn Quạt Khäng khê Định lượng Quat Béc đốt LÒ NUNG Buồng lắng Lọc bụi điện Làm lạnh kiểu Máy nghiền bi ướt ống chùm Máng hứng Clinker Máy đập hàm Sàng Kho phụ gia Băng tải xích PUZOLAND w = 5% Kho thạch cao w = 4% Kho ủ Clinker Ben ngoặm Ben ngoặm Ben ngoặm Clinker Phễu Phễu Phễu Máy đập hàm Máy đập hàm Băng tải cao su Băng tải cao su Băng tải cao su Gầu nâng Gầu nâng Xe bồn Bunke chứa Clinker Gầu nâng Bun ke chứa Cân băng định lượng Bun ke chứa Cán bàng âënh læåüng Băng tải chung Cân băng định lượng Phụ gia trợ nghiền Phễu nạp liệu Nước làm mát MÁY NGHIÈN BI NGHIỀN CLINKER 29 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN 4 2 3
 30. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 4 2 3 Khí thải Máng trượt khí động Phân ly tĩnh Loc bụi điện Quạt Ống khói Gầu nâng Bụi Quạt Máng trượt khí động Lọc bụi tay áo Quạt Hạt thô Phân ly hiệu suất cao Hạtmịn Máng trượt khí động Quạt Gầu nâng Silô chứa ximăng Máng tháo Xe bồn Gầu nâng Sàng rung Xi măng chết Bunke chứa Máy đóng bao Băng tải cao su Kho sản phẩm 30 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 31. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - SÅ ÂÄÖ DÁY CHUYÃÖN CÄNG NGHÃÛ SAÍN XUÁÚT XI MÀNG THEO PHÆÅNG PHAÏP BAÏN KHÄ - LOÌ ÂÆÏNG Mỏ đá vôi Mỏ đất sét Than Đá ong Bãi đá vôi Vận chuyển Vận chuyển Vận chuyển nguyên liệu Nạp vào phễu kho Chứa tại kho cấp đá kho nhà máy Ống khói Băng tải xích Gia công thô Phễu Gia công thô Khí thải Quạt Khí thải Quạt Máy kẹp hàm Phễu Băng tải cao su Phễu Lọc bụi Lọc tĩnh điện Máy cán trục bụi Lọc túi bụi Băng tải cao su Băng tải Kẹp hàm túi cao su Cyclon Cyclon Máy đập búa Máy sấy Băng tải thùng quay Khí thải Gầu tải Gầu tải Gầu tải Cửa hai nhánh Lọc bụi Silô chứa đá vôi Silô đất sét và than Silô túi Silô 1,2 đá ong Định lượng Định lượng Định lượng Định lượng Băng tải chung 1 31 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 32. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 1 Phễu Ống khói Máy nghiền bi Quạt Gầu tải Hạt thô Vít tải Máy phân ly Lọc bụi dien Vít tải Ống khói Gầu tải Quạt Các silô bột liệu 1,2,3 Lọc bụi túi Tháo liệu cánh quay Vít tải Silô bột liệu đồng nhất Tháo liệu hai trục vít xoắn Vít tải 5 Gầu tải 1 Gầu tải 2 Bunke trung gian Vít tải 2 32 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 33. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 2 Máy trộn ẩm 5 Máy vê viên Băng tải cao su Vít tải Máy rải liệu khí thai Ống khói Bụi thu hồi Quat Lò nung clinker Buồng lắng Lọc bụi xung Ghi quay Quạt Khí thai Ống tháo clinker khí thai Quạt Lọc bụi túi Băng tải xích Máy kẹp hàm Gầu tải Khi thai Băng tải cào Quat Silô clinker Loc bui tui 3 33 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 34. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Phụ gia Thạch cao Bãi chứa Bãi chứa Máy kẹp hàm Gầu tải 3 Cửa hai nhánh Silô chứa Silô phụ gia Silô clinker thạch cao Cân băng Cân băng Cân băng định lượng định lượng định lượng Băng tải chung Máy nghiền bi khí thai Gầu tải Quạt hạt thô Vít tải Máy phân ly động Lọc bụi dien hạt mịn Xi măng bột 4 34 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 35. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 4 Vít tải Gầu tải Vít tải Khi thai Silô xi măng Loc bui tui Quat Tháo liệu cánh quay Vít tải Khi thai Vít tải Quat Gầu tải Lọc bụi túi Sàng rung khí thai Vit tai Bunke Quạt Máy đóng bao Lọc bụi túi Băng tải cao su Kho xi măng KCS Xuất kho Baíng 2.6 Mäüt säú chè tiãu kinh tãú kyî thuáût so saïnh giæîa caïc phæång phaïp saín xuáút Caïc chè tiãu Loì quay phæång phaïp æåïtLoì quay phæång phaïp khä Nhiãût tiãu täún cho1 kg 1350 - 1600 < 800 clinker (Kcal / kg ) Âiãûn tiãu täún cho 55 79 - 83 1 táún clinker ( KWh /T) Kêch thæåïc loì Daìi Ngàõn 35 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 36. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Säú læåüng thiãút bë Êt Nhiãöu Diãûn têch saín xuáút Låïn Nhoí Âäü âäöng nháút phäúi liãûu Täút Tæång âäúi täút Cháút læåüng saín pháøm Âaím baío Âaím baío Vãû sinh cäng nghiãûp Täút Täút Đạt mức Chỉ tiêu Đơn vị tính Phương pháp khô Phương pháp ướt Trước 1990 Sau 1990 Nhiệt năng Kcal/kg Clinker 1450 -1700 780 - 820 730 Điện năng kWh/T cement 120 - 130 115 - 125 90 - 100 Gạch chịu lửa Kg/T Clinker 2 - 2.5 1 - 1.5 0.5 - 0.8 VL nghiền Kg/T cement 1.5 - 2 0.3 - 0.6 0.2 - 0.5 NS lao động T cement/người/năm 200 - 600 1000 - 1500 2500 - 3800 Nồng độ bụi mg/m3 kk 100 - 150 50 - 100 Cå såí âãø læûa choün phæång phaïp saín xuáút: Læûa choün phæång phaïp saín xuáút laì mäüt trong nhæîng váún âãö quan troüng, noï aính hæåíng âãún caïc chè tiãu kinh tãú kyî thuáût cuía nhaì maïy. Sau âáy laì mäüt säú cå såí âãø læûa choün phæång phaïp saín xuáút. • Âäü áøm tæû nhiãn cuía nguyãn liãûu. • Tênh cháút lyï hoïa cuía nguyãn liãûu. • Âiãöu kiãûn nhiãût nàng, âiãûn nàng. • Âiãöu kiãûn thiãút bë. • Âiãöu kiãûn vãû sinh cäng nghiãûp. • Âiãöu kiãûn diãûn têch saín xuáút vaì måí räüng. Khi læûa choün phæång phaïp saín xuáút cáön so sanhï caïc chè tiãu kinh tãú kyî thuáût våïi nhæîng nhaì maïy coï cuìng nàng suáút nhæ nhau, loì coï cuìng nàng suáút, cuìng sæí duûng mäüt loaûi nhiãn liãûu, cuìng saín xuáút ra mäüt loaûi saín pháøm. Læûa choün phæång phaïp saín xuáút naìo cuîng cáön xuáút phaït tæì hoìan caính cuû thãø cuía tæìng næåïc, tæìng âëa phæång vaì nháút thiãút phaíi âaût nhæîng yãu cáöu sau: - Ruït ngàõn quaï trçnh saín xuáút, náng cao hiãûu suáút sæí duûng maõy moïc vaì thiãút bë. - Náng cao saín læåüng vaì cháút læåüng saín pháøm, haû giaï thaình saín pháøm. - Haû chè tiãu tiãu täún nàng læåüng, nguyãn váût liãûu. - Náng cao trçnh âäü cå khê hoïa, tæû âäüng hoïa, giaím båït lao âäüng nàûng nhoüc. - Âaím baío vãû sinh an toìan lao âäüng. 2.7 Nguyãn liãûu, nhiãn liãûu saín xuáút clinker ximàng. 36 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 37. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 2.7.1 Nguyãn liãûu: Trong thiãn nhiãn ráút hiãúm loaûi nguyãn liãûu coï thaình pháön hoïa hoüc giäúng thaình pháön hoïa hoüc cuía clinker ximàng. Noïi chung háöu hãút caïc nhaì maïy ximàng trãn thãú giåïi âãöu saín xuáút ximàng tæì häùn håüp phäúi liãûu nhán taûo. Âãø âaím baío thaình pháön hoïa hoüc cuía clinker ngæåìi ta thæåìng duìng häùn håüp tæì hai nguyãn liãûu chênh laì âaï väi vaì âáút seït, ngoaìi ra coìn 1 vaìi nguyãn liãûu phuû næîa nhæ quàûng bäxêt, lacterêt, quàûng sàõt, Trepen, âiatomit 2.7.1.1 Âaï väi. Saín xuáút clinker ximàng pooclàng ngæåìi ta thæåìng duìng caïc loaûi âaï väi, âaï pháún Caïc loaûi âaï naìy thaình pháön chuí yãúu cuía noï laì cacbonat canxi, 1 læåüng nhoí MgCO3 vaì mäüt êt taûp cháút khaïc. Muäún saín xuáút âæåüc clinker ximàng thç âaï väi phaíi âaím baío: Theo TCVN 6072-1996, ®¸ v«i dïng lµm nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng portland ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu vÒ hµm l−îng cña c¸c chÊt lµ: CaCO3 ≥ 85%; MgCO3 ≤ 5%; K2O + Na2O ≤ 1%. C¸c nhµ m¸y xi m¨ng ë n−íc ta sö dông ®¸ v«i cã hµm l−îng CaCO3 = 90 ÷ 98% (CaO = 48 ÷ 54%), MgO 80%. Ngoµi ra, ë nh÷ng n¬i kh«ng cã nguån ®Êt cao silic cã thÓ sö dông c¸t mÞn nh−ng kh¶ n¨ng nghiÒn mÞn sÏ khã h¬n vµ SiO2 trong c¸t n»m ë d¹ng qu¨czit khã ph¶n øng h¬n nªn cÇn ph¶i sö dông kÌm theo phô gia kho¸ng ho¸ ®Ó gi¶m nhiÖt ®é nung clinker. 37 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 38. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - • Phô gia giµu s¾t: §Ó ®iÒu chØnh m« ®un aluminat (p) nh»m bæ sung hµm l−îng Fe2O3 cho phèi liÖu, v× hÇu hÕt c¸c lo¹i sÐt ®Òu kh«ng cã ®ñ Fe2O3 theo yªu cÇu. C¸c lo¹i phô gia cao s¾t th−êng ®−îc sö dông ë n−íc ta lµ: XØ pirit L©m Thao (phÕ th¶i cña c«ng nghiÖp s¶n xuÊt H2SO4 tõ quÆng pyrit s¾t) Fe2O3: 55 ÷ 68%, quÆng s¾t (ë Th¸i Nguyªn, Thanh Ho¸, Qu¶ng Ninh, L¹ng S¬n) Fe2O3: 65 ÷ 85% hoÆc quÆng Laterit (ë c¸c tØnh miÒn Trung, miÒn Nam) chøa Fe2O3: 35 ÷ 50%. • Phô gia giµu nh«m: Còng dïng ®Ó ®iÒu chØnh m« ®un aluminat (p) nh»m bæ sung hµm l−îng Al2O3 cho phèi liÖu trong tr−êng hîp nguån sÐt cña nhµ m¸y qu¸ Ýt nh«m. Nguån phô gia cao nh«m th−êng lµ quÆng b«xit (ë L¹ng S¬n, Cao B»ng, L©m §ång) Al2O3: 44 ÷ 58%. Còng cã thÓ sö dông cao lanh hoÆc tro xØ nhiÖt ®iÖn lµm phô gia bæ sung nh«m, nh−ng tû lÖ dïng kh¸ cao vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp. Phô gia kho¸ng ho¸ §Ó gi¶m nhiÖt ®é nung clinker nh»m tiÕt kiÖm nhiªn liÖu vµ t¨ng kh¶ n¨ng t¹o kho¸ng, t¨ng ®é ho¹t tÝnh cña c¸c kho¸ng clinker, cã thÓ sö dông thªm mét sè lo¹i phô gia kho¸ng ho¸ nh− quÆng fluorit, cßn gäi lµ huúnh th¹ch (chøa CaF2), quÆng phosphorit (chøa P2O5), quÆng barit (chøa BaSO4), th¹ch cao (chøa CaSO4). C¸c lo¹i phô gia nµy cã thÓ dïng riªng mét lo¹i hoÆc dïng phèi hîp víi nhau ë d¹ng phô gia hçn hîp, khi ®ã t¸c dông kho¸ng ho¸ sÏ tèt h¬n. Tuy vËy, trong s¶n xuÊt nÕu cµng sö dông nhiÒu lo¹i nguyªn liÖu vµ phô gia th× c«ng nghÖ pha trén phèi liÖu cµng phøc t¹p, tèn kÐm. 2.7.1.3 Caïc loaûi nguyãn liãûu khaïc. + Buìn nhephelin: ngæåìi ta coìn goüi laì buìn tràõng, laì phãú liãûu cuía ngaình saín xuáút nhäm, thaình pháön hoïa hoüc nàòm giæîa clinker vaì xè loì cao. SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Äxit kiãöm 25 - 30% 2 -5% 3 -5% 50 - 58% 1,5 - 3% Duìng buìn nhephelin saín xuáút clinker ximàng ráút coï låüi. Chè cáön bäø sung vaìo phäúi liãûu 15% -20% âaï väi hoàûc väi nung, khi nung luyãûn tiãu täún êt nhiãût vaì nàng suáút loì cao nhæåüc âiãøm laì haìm læåüng kiãöm cao. + Xè loì cao: Xè loì cao laì phãú liãûu cuía ngaình saín xuáút gang, thaình pháön hoïa hoüc gáön giäúng thaình pháön clinker ximàng chè khaïc nhau vãö haìm læåüng. SiO2 Al2O3 CaO MgO MnO 28-38% 8-24% 40-50% 1-18% 1-3% Xè loì cao coï thãø duìng laìm phuû gia saín xuáút ximàng hoàûc duìng laìm nguyãn liãûu saín xuáút clinker ximàng, thay thãú mäüt pháön âáút seït. 2.7.2 Nhiãn liãûu âãø saín xuáút clinker ximàng. + Nhiãn liãûu duìng cho loì quay . 38 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 39. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Nhiãn liãûu duìng cho loì quay laì nhiãn liãûu ràõn, loíng, khê. Muäún âaím baío nàng suáút loì cao cáön cung cáúp âáöy âuí nhiãn liãûu cho loì âãø âaût âæåüc nhiãût âäü yãu cáöu, muäún váûy thç nhiãn liãûu cáön phaíi âaím baío: - Cung cáúp nhiãöu nhiãût cho loì. - Nhiãn liãûu phaíi chaïy hoìan toìan våïi læåüng khäng khê dæ nhoí nháút. - Duìng khäng khê noïng âæa vaìo âãø tàng âiãöu kiãûn chaïy. Læûa choün nhiãn liãûu cho loì quay cáön chuï yï 3 yãu cáöu chênh: - Nhiãût trë tháúp. - Haìm læåüng tro vaì cháút bäúc, haìm læåüng læu huyình. - Kinh tãú. Trong caïc loaûi nhiãn liãûu trãn thç nhiãn liãûu khê sæí duûng cho loì quay laì täút nháút, vç noï coï nhiãût nàng cao, khäng coï tro láùn vaìo clinker vaì dãù tæ û âäüng quaï trçnh âäút chaïy. Thæûc tãú khäng sæí duûng nhiãn liãûu khê vç noï goïp pháön náng cao giaï thaình saín pháøm. Sau âáy xeït cuû thãø tæìng loaûi nhiãn liãûu. 2.7.2.1 Nhiãn liãûu ràõn: Nhiãn liãûu ràõn duìng âãø saín xuáút clinker ximàng laì than âaï. Yãu cáöu nhiãn liãûu ràõn duìng cho loì quay laì: than phaíi coï cháút bäúc cao, ngoün læía daìi, tro nhiãn liãûu êt, thæåìng ngæåìi ta sæí duûng loaûi than coï: Nhiãût trë tháúp ≥ 5500 Kcal/ kg Cháút bäúc = (15 - 30)% Haìm læåüng tro = (10 - 20)% Haìm læåüng læu huyình 6500 kcal/kg, hµm l−îng tro Ak < 20%, chÊt bèc kh« trung b×nh Vk 6 - 8%, l−u huúnh Sk < 0,8%). 2.7.2.2 Nhiãn liãûu khê thiãn nhiãn. 39 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 40. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Khê thiãn nhiãn âæåüc khai thaïc tæì dæåïi caïc låïp âáút sáu, noï laì nhæîng håüp cháút cuía caïc loaûi cacbuahydro hæîu haûn khaïc nhau, chuí yãúu laì khê mãtan, ngoaìi ra coìn 1 säú khê khaïc nhæ: ãtan, propan, butan, pentan vaì 1 læåüng nhoí khê CO2, N2 . Æu âiãøm cuía khê thiãn nhiãn duìng cho loì quay nung clinker laì dãù tæû âäüng hoïa, clinker khäng bë láùn tro nhiãn liãûu, træåïc khi sæí duûng khäng cáön qua giai âoüan gia cäng ,làõng loüc, gaûn. Baíng 2.7 Thaình pháön vaì tênh cháút cuía 1 säú khê thiãn nhiãn åí baíng sau p TT THAÌNH PHÁÖN KHÊ KHÄ Q n Tè Giåïi haûn näø CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 CO2 N2 H2S Kcal Troüng TháúpCao 1 93,2 4,4 0,8 0,6 0,3 0,1 0,8 - 8550 0,800 5 14 2 85,0 3,1 1,0 0,4 0,1 0,1 9,4 - 7970 0,804 5 15 3 98,0 0,3 0,1 0,1 - 0,3 1,2 - 8950 0,800 5 14 4 77,7 4,5 1,7 0,8 0,6 0,2 13,5 1 8080 0,889 - - 5 51,0 6,0 8,0 4,0 0,3 0,7 30,0 - 8230 1,108 - - 2.7.2.3 Nhiãn liãûu loíng. Nhiãn liãûu loíng âæåüc sæí duûng âäúi våïi loì quay åí daûng mazut. Mazut thu âæåüc tæì saín pháøm sau khi âaî chæng cáút dáöu moí. Mazut cuîng laì 1 loaûi nhiãn liãûu täút duìng cho loì quay nung clinker. Æu âiãøm cuía mazut laì êt taûp cháút, haìm læåüng tro ráút nhoí khoíang 0,1-0,3%, âäü áøm 1-4% , nhiãût nàng khaï cao thæåìng laì > 8000 Kcal/kg, mazut âæåüc phán loaûi dæûa vaìo haìm læåüng læu huìynh. p Mazut êt læu huìynh : S täøng ≤ 0,5% p Mazut læu huìynh trung bçnh : S täøng =0,5-1% p Mazut nhiãöu læu huìynh : S täøng = 1-3% Ngæåìi ta coìn phán loaûi mazut theo maïc dæûa vaìo âäü nhåït vaì nhiãût âäü. Mazut coï troüng læåüng riãng tæì 1 - 1,06g/cm3, trong mazut coï chæïa 1 säú cháút khäng hoìa tan, træåïc khi phun mazut vaìo loì cáön qua quaï trçnh gia cäng sau: Âäút noïng mazut chuí yãúu âãø giaím âäü nhåït, váûn chuyãøn trong âæåìng äúng vaì phun âæåüc dãù daìng vaì âæa vaìo thiãút bë gaûn loüc âãø loaûi boí taûp cháút traïnh tàõc äúng vaì båm. Tuy nhiãn viãûc sæí duûng nhiãn liãûu loíng laì mazut cuîng coï nhæîng nhæåüc âiãøm: + Khäng thuáûn tiãûn khi váûn chuyãøn, âäø roït vaì chæïa âæûng baío quaín. + Khi baío quaín haìm læåüng taûp cháút cå hoüc tàng lãn ráút cao, coï khi tåïi 2,5% , âäü áøm coï thãø tàng lãn 5 - 10% vaì hån. Âàûc træng cuía 1 säú mazut åí baíng 2.8 sau: 40 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 41. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Baíng 2.8 CAÏC THÄNG SÄÚ MAÏC CUÍA MAZUT 20 40 60 80 100 Âäü nhåït åí 800C tênh theo âäü 2,5-5 5 - 8 8 - 11 11 - 13 13 - 15,5 Nhiãût âäü âäng âàûc 0C +5 +10 +15 +20 +25 Âiãöu kiãûn bäúc chaïy trong mäi 80 100 110 120 125 træåìng håí 0C Troüng læåüng riãng åí 0C 0,961 0,992 1,010 1,058 0,962 Troüng læåüng riãng åí 1000C 0,905 0,938 0,962 1,018 0,900 Hãû säú dáùn nhiãût Kcal/m.h0C åí - - 0,112 - - 700C Nhiãût dung Kcal/kg 0C - 0,45 - 0,49 0,45 - 0,49 0,45 - 0,49 0,45- 0,49 Thaình pháön cuía mäüt säú nhiãn liãûu loíng åí baíng sau. THAÌNH PHÁÖN NGUYÃN TÄÚ Maïc cuía nhiãn liãûu loíng QP CP HP SP SP+OP AP WP H Mazut maïc 20 87,2 11,7 0,5 0,6 0,1 2,0 9650 Mazut maïc 40 87,4 11,2 0,5 0,9 0,2 3,0 9420 Mazut maïc 60 87,6 10,7 0,7 1,0 0,2 3,0 9320 Mazut maïc 80 -100 87,6 10,5 0,9 1,0 0,3 4,0 9240 + Nhiãn liãûu duìng cho loì âæïng: Coï thãø duìng âæåüc caí nhiãn liãûu khê, loíng, ràõn, nhæng phäø biãún vaì thuáûn låüi nháút laì duìng nhiãn liãûu ràõn . Nhiãn liãûu ràõn duìng cho loì âæïng coï yãu cáöu kyî thuáût sau: Haìm læåüng cháút bäúc nhoí 3 - 6% Nhiãût trë tháúp khoíang 5500 - 7000 Kcal/kg Haìm læåüng tro < 15% Nhiãn liãûu ràõn coï thãø nghiãön chung våïi phäúi liãûu räöi taûo viãn ( âi than trong) hoàûc naûp vaìo loì 1 låïp than, 1 låïp phäúi liãûu khi saín xuáút clinker maìu (âi than ngoaìi). 2.7 Chuáøn bë, gia cäng vaì âäöng nháút så bäü nguyãn, nhiãn liãûu. Viãûc chuáøn bë nguyãn liãûu vaì häùn håüp phäúi liãûu âãø saín xuáút clinker ximàng pooclàng laì mäüt kháu quan troüng, noï aính hæåíng træûc tiãpú âãún cháút læåüng saín pháøm. Muäún cháút læåüng saín pháøm täút cáön âaím baío nhæîng yãu cáöu sau: • Âaím baío âuí thaình pháön hoïa hoüc. • Âaím baío âäü mën cáön thiãút. • Âaím baío âäü âäöng nháút cao. • Âaím baío âäü áøm thêch håüp. • Âaím baío hçnh daûng vaì kêch thæåïc viãn phäúi liãûu. 41 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 42. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Chuáøn bë nguyãn váût liãûu phaíi qua caïc giai âoüan sau. Khai thaïc vaì váûn chuyãøn nguyãn liãûu Khai thaïc vaì váûn chuyãøn âaï väi: Moí âaï väi háöu hãút laì läü thiãn vç váûy viãûc khai thaïc dãù daìng thuáûn låüi, træåïc khi khai thaïc cáön chuï yï loaûi boí nhæîng vèa âaï âälämi vaì taûp cháút. Ngæåìi ta thæåìng khai thaïc âaï bàòng phæång phaïp khoan näø mçn. Sau âoï duìng maïy xuïc âãø xuïc lãn ätä, xe gooìng , taìu hoía âæa vãö nhaì maïy, cuîng coï træåìng håüp âáûp så bäü taûi cäng træåìng räöi måïi chuyãøn vãö nhaì maïy bàòng thiãút bë váûn chuyãøn. Váûn chuyãøn nguyãn liãûu vãö nhaì maïy coï thãø duìng nhiãöu phæång tiãûn vaì thiãút bë khaïc nhau, phuû thuäüc chuí yãúu vaìo nàng suáút nhaì maïy, khoíang caïch tæì cäng træåìng khai thaïc vãö nhaì maïy. Khai thaïc vaì váûn chuyãøn âáút seït Træåïc khi khai thaïc cáön loaûi boí nhæîng låïp âáút maìu, muìn soíi . . . moí âáút seït coï thãø laì läü thiãn hoàûc ngáöm dæåïi næåïc, ngæåìi ta coï thãø duìng taìu cuäúc, maïy xuïc âãø khai thaïc räöi chuyãøn lãn ätä, taìu hoía âæa vãö nhaì maïy. Âäúi våïi nhaì maïy xi màng saín xuáút theo phæång phaïp æåït duìng thiãút bë khai thaïc âáút seït bàòng cå khê thuíy læûc laì nàng suáút cao vaì hiãûn âaûi nháút, tæïc laì duìng maïy phun næåïc coï aïp suátú låïn phun vaìo caïc vèa âáút seït, biãún âáút seït thaình buìn loíng, coï âäü áøm 60 - 70%, sau âoï duìng båm, båm buìn vaìo âæåìng äúng dáùn vãö nhaì maïy. Phæång phaïp khai thaïc âáút seït bàòng cå khê thuíy læûc chè aïp duûng våïi nhaì maïy ximàng nàng suáút cao, âáút seït loaûi mãöm, tåi. Gia cäng så bäü nguyãn liãûu. Gia cäng âaï väi: Âaï väi laì nguyãn liãûu ràõn, âæåüc chuyãøn vãö nhaì maïy tæì cäng træåìng khai thaïc, âaï thæåìng coï kêch thæåïc 600 - 800mm, do âoï cáön âæåüc gia cäng så bäü bàòng maïy âáûp haìm âãún kêch thæåïc 60 - 80mm, sau âoï âæa vaìo maïy âáûp buïa. Âaï ra khoíi maïy buïa coï kêch thæåïc 5 - 25mm, âæåüc âæa vaìo keït chæïa hoàûc silä. Hay sæí duûng maïy âáûp buïa2 truûc chè âáûp 1láön âãø coï kêch thæåïc (20-25)mm. Gia cäng âáút seït: Âáút seït laì loaûi nguyãn liãûu mãöm coï thãø qua maïy caïn truûc, räöi âæa vaìo keït chæïa, nãúu âáút seït coï âäü áøm tháúp; räöi âæa vaìo maïy nghiãön bi nghiãön chung våïi âaï, næåïc ( nãúu saín xuáút theo phæång phaïp æåït ) hoàûc âæa vaìo maïy sáúy nghiãön liãn håüp phäúi liãûu ( nãúu saín xuáút theo phæång phaïp khä). Nãúu âáút seït coï âäü áøm cao thç sau khi qua maïy caïn truûc âæåüc âæa vaìo bãø bæìa buìn, buìn ra khoíi bãø bæìa buìn coï âäü áøm 60 - 70% âæåüc âæa vaìo bãø chæïa räöi vaìo maïy nghiãön bi nghiãön chung våïi âa.ï 42 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 43. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - CÔNG ĐOẠN GIA CÔNG SƠ BỘ VÀ VẬN CHUYỂN ĐÁ VÔI VÀO KHO CHỨA Váûn chuyãøn tåïi kho âäöng nháút 111 - TRAÛM ÂÁÛP ÂAÏ VÄI Trong đó: 111-AC1: Cấp liệu tấm 111- HP1: Phễu cấp liệu 111-CA1: Palang điện đơn ray 111-BF1: Lọc bụi tĩnh điện 111-FN1: Quạt hút 111-BW1: Cân băng định lượng 111-BC1: Băng tải cao su 111-VF1: Cấp liệu rung. 111-CR1: Máy đập xung lực kiểu thanh 111-FG1: Van quay kín khí 43 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 44. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Hình 4.3. Cấu tạo máy đập xung lực kiểu thanh 1- Bộ lò xo để điều chỉnh tấm phản hồi 2- Tấm phản hồi 3- Tang quay (rôto) 4- Thanh đập CÔNG ĐOẠN GIA CÔNG VÀ VẬN CHUYỂN ĐẤT SÉT Váûn chuyãøn tåïi kho âäöng nháút 113 - TRAÛM ÂÁÛP SEÏT 113 01 HP1 - Phễu cấp liệu, 113 02 AC1 - Băng tải tấm, 113 02 SP1 – Xích cào liệu 44 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 45. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 113 03 CR1 - Máy cán đất sét, 113 05 BW1 - Cân băng định lượng, 113 04 BC1 – Băng tải cao su, 113 06 RF1 - Van quay kín khí, 113 06 FN1 - Quạt, 113 06 BF1 – Lọc bụi tĩnh điện, 113 CA1 - Palang điện đơn ray. H ình 4.7. Cấu tạo máy cán ép hai trục có răng 1- Thân máy 2- cán ép 3- Trục cán ép 4- Răng trên trục cán Sáúy nguyãn nhiãn liãûu: Khi saín xuáút ximàng theo phæång phaïp khä, nãúu nguyãn liãûu, nhiãn liãûu coï âäü áøm tæû nhiãn cao cáön phaíi sáúy âãún âäü áøm âaût yãu cáöu træåïc khi vaìo maïy nghiãön, cuîng coï thãø sáúy nghiãön liãn håüp. Yãu cáöu kyî thuáût cuía nguyãn liãûu træåïc khi vaìo maïy nghiãön: Tãn nguyãn liãûu (%) âäü áøm tæû nhiãn (%) âäü áøm vaìo maïy Âaï väi 3 - 7% < 2% Âáút seït 5 - 25% < 2% Xè loì cao 15 - 25% < 2% Than 10 - 15% < 2 - 3% 45 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 46. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Âäöng nháút så bäü nguyãn liãûu ( tiãön âäöng nháút ). Chè giåïi thiãûu vaìi phæång phaïp hay sæí duûng trong cäng nghiãûp saín xuáút xi màng. Phæång phaïp Chevron Caïc låïp váût liãûu âæåüc âàût båíi chuyãøn âäüng âi âi, laûi laûi cuía thiãút bë cháút âäúng trãn mäüt luäúng váût liãûu cho âãún khi chiãöu cao traìn cuía âäúng tam giaïc âaût âæåüc. Sau âoï váût liãûu âæåüc laìm våî theo nhæîng laït ngang cuía âäúng nhåì caïc thiãút bë laìm våî taïc duûng màût. Âáy laì phæång phaïp cháút âäúng thäng thæåìng âäúi våïi caïc âäúng liãûu daìi caïc thiãút bë laìm våî bãö màût. Âæåüc æïng duûng räüng raîi trong caïc nhaì maïy ximàng. g âäún ïnh Âa Hçnh 2.2.Phæång phaïp cháút âäúng chervon 1 2 1- Cần rải liệu, 2 Cầu rút liệu 46 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 47. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Kho tròn đồng nhất đá vôi 1- Cầu rút liệu 2- Ống dẫn liệu trung tâm 3 - Cần rải liệu Xêch caìo thaïo âaï väi trong kho troìn âäöng nháút. 1thiãút bë våî màût 2.xêch caìo liãûu 47 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 48. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 48 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 49. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - - Phæång phaïp Windrow Âàûc âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì caïc låïp váût âæåüc cháút âäúng song song trãn toaìn bäü bãö räüng âäúng liãûu. Caïc låïp váût liãûu âæåüc phán theo caïc âæåìng chiãöu doüc, caûnh våïi caûnh vaì åí trãn coï mäüt låïp khaïc. Cæï nhæ váûy cho âãún khi váût liãûu traìn âäúng âaût âæåüc. Phæång phaïp cháút âäúïng naìy muäún laìm våî váût liãûu thæåìng duìng caïc maïy coï taïcduûngmàût. g âäún ïnh Âa laìm våî Hçnh 2.3.Phæång phaïp cháút âäúng Windrow 2.8 Tênh phäúi liãûu saín xuáút clinker ximàng pooclàng Phäúi liãûu saín xuáút clinker ximàng pooclàng âi tæì nhiãöu phæång phaïp tênh khaïc nhau: + Phæång phaïp toïan hoüc dæûa vaìo hãû säú cå baín KH, n, p, vaì thaình pháön hoïa hoüc cuía nguyãn liãûu. + Phæång phaïp âäö thë. + Phæång phaïp hiãûu chènh v.v . . . Trong giaïo trçnh naìy giåïi thiãûu tênh phäúi liãûu theo phæång phaïp toaïn hoüc tæång âäúi phäø biãún vaì khaï chênh xaïc so våïi caïc phæång phaïp khaïc. Coìn caïc phæång phaïp khaïc giåïi thiãûu âãø tham khaío. Muûc âêch cuía viãûc tênh phäúi liãûu laì âãø xaïc âënh tè lãû pha träün giæîa caïc cáúu tæí khi nung luyãûn âãø coï clinker cháút læåüng âuïng yãu cáöu. Cå så í tênh phäúi liãûu cuía phæång phaïp naìy laì caïc hãû säú cå baín KH, n, p vaì thaình pháön hoïa hoüc cuía caïc cáúu tæí nguyãn liãûu âaî âæåüc phán têch. 2.8.1 Nguyãn tàõc tênh toaïn: 2.8.1.1 Choün säú hãû säú Tæì yãu cáöu cháút læåüng xi màng, ta dæûa vaìo thæûc tãú choün haìm læåüng caïc khoaïng vaì duìng cäng thæïc thæûc nghiãûm cuí Buït tênh caïc hãû säú cå baín KH, n, p. 49 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 50. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Säú caïc cáúu tæí nguyãn liãûu bao giåì cuîng låïn hån säú caïc hãû säú âaî læûa choün. Vê duû : säú caïc cáúu tæí laì n thç säú caïc hãû säú laì ( n -1) cuû thãø nhæ sau: + Nãúu tênh phäúi liãûu 2 cáúu tæí thç sæí duûng 1 hãû säú cå baín laì KH. + Nãúu tênh phäúi liãûu ì 3 cáúu tæí thç sæí duûng 2 hãû säú cå baín laì KH vaì p hoàûc KH vaì n. + Nãúu tênh phäúi liãûu 4 cáúu tæí thç sæí duûng caí 3 hãû säú cå baín laì KH, n, p. 2.8.1.2 Choün caïc cáúu tæí phuû. + Træåìng håüp tênh phäúi liãûu 2 cáúu tæí thç bao giåì cuîng sæí duûng 2 nguyãn liãûu chênh laì âaï väi vaì âáút seït. + Træåìng håüp tênh phäúi liãûu 3 cáúu tæí thç ngoaìi 2 nguyãn liãûu chênh laì âaï väi vaì âáút seït ra coìn 1 nguyãn liãûu phuû næîa laì quàûng sàõt (nãúu 2 cáúu tæí chênh coï haìm læåüng äxit sàõt nhoí ) laì Trepen hay âiatomit nãúu 2 cáúu tæí chênh coï haìm læåüng äxit Silic nhoí ) + Træåình håüp tênh phäúi liãûu 4 cáúu tæí thç ngoaìi 2 nguyãn liãûu chênh laì âaï väi vaì âáút seït coìn duìng 2 nguyãn liãûu phuû næîa laì quàûng sàõt vaì Trepen hay âiatomit, caït nãúu caïc cáúu tæí chênh coï haìm læåüng äxit sàõt vaì äxit Silêc nhoí. + Khi tênh toïan giaíi caïc phæång trçnh toïan hoüc, mäùi cáúu tæí nguyãn liãûu chiãúm 1 tè lãû nháút âënh ( pháön tràm hoàûc pháön troüng læåüng ), nãúu 1 trong 2 cáúu tæí phuû khi giaíi ra coï giaï trë ≤ 0, thç loaûi træ ì ngay cáúu tæí phuû âoï, xem nhæ baìi tênh phäúi liãûu khäng cáön cáúu tæí thæï 3 hoàûc thæï 4. 2.8.1.3 Tro nhiãn liãûu. Tro nhiãn liãûu láùn vaìo clinker ximàng pooclàng phuû thuäüc vaìo phæång phaïp saín xuáút, loaûi loì, kêch thæåïc loì + Âäúi våïi phæång phaïp æåït loì quay: - Nãúu L/D = 30 - 50 láön coï màõc xêch trao âäøi nhiãût thç tro láùn vaìo clinker laì 100%. - Nãúu L/D < 30 láön coï xêch trao âäøi nhiãût thç tro láùn vaìo laì 80%, khäng coï xêch trao âäøi nhiãût thç thç tro láùn vaìo clinker 50%. - Våïi loì quay coï thiãút bë cä âàûc buìn ( bäúc håi áøm ) cuía buìn thç tro láùn vaìo laì 70%. + Âäúi våïi phæång phaïp khä loì quay. - Loaûi khäng coï thiãút bë táûn duûng nhiãût khê thaíi, tro láùn vaìo clinker laì 30 - 40%. - Coï thiãút bë táûn duûng nhiãût khê thaíi, tro lánù vaìo clinker laì 100% - Læåüng tro nhiãn liãûu láùn vaìo clinker ximàng âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau: P . A .n q = (%) 100 .100 Trong âoï: P: Læåüng nhiãn liãûu tiãu täún riãng ( % ) vaì P = q’ / Q tháúp (kg nhiãn liãûu/kg clinker) A: Haìm læåüng tro coï trong nhiãn liãûu ( % ) n : læåüng tro láùn vaìo clinker so våïi täøng haìm læåüng tro trong nhiãn liãûu, phuû thuäüc vaìo loaûi loì, phæång phaïp saín xuáút. 50 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 51. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Chuï yï: loì âæïng âi than ngoaìi thç n = 70-80%.vd: saïn xuáút xi màng tràõng. Âãø dãù daìng trong khi tênh toïan quy âënh 1 säú kyï hiãûu nhæ sau: CÁÚU TÆÍ SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Cáúu tæí 1 S1 A1 F1 C1 Cáúu tæí 2 S2 A2 F2 C2 Cáúu tæí 3 S3 A3 F3 C3 Cáúu tæí 4 S4 A4 F4 C4 Häùn håüp phäúi liãûu S0 A0 F0 C0 Clinker S A F C 2.8.2 Trçnh tæû tênh toaïn. Bæåïc 1: Càn cæï vaìo cháút læåüng xi màng dæûa vaìo thæûc tãú âãø choün haìm læåüng bäún khoaïng cho håüp lê vaì täøng cuía chuïng luän nhoí hån 100%. Sau âoï duìng cäng thæïc thæûc nghiãûm cuía Buït âãø tênh KH, n, p. Bæåïc 2: Thaình pháön hoïa hoüc cuía caïc nguyãn liãûu cáön tênh toïan âaî phán têch, nãúu täøng thaình pháön hoïa hoüc chæa âuí 100% hay låïn hån 100% phaíi quy âäøi vãö 100%. - Nãúu tênh phäúi liãûu khäng coï tro nhiãn liãûu thç sau khi quy âäøi vãö 100% laì bàõt âáöu tênh theo cäng thæïc hæåïng dáùn. - Nãúu baìi tênh phäúi liãûu coï tro nhiãn liãûu láùn vaìo, sau khi quy âäøi vãö 100% laûi tiãúp tuûc chuyãøn tæì nguyãn liãûu chæa nung sang baíng thaình pháön hoïa hoüc cuía nguyãn liãûu âaî nung âãø tiãûn viãûc tênh toïan ( nghéa laì træì âi máút khi nung: MKN ) Bæåïc 3: ÁÚn âënh säú hãû säú cå baín KH, n, p, ( dæûa vaìo yãu cáöu baìi tênh phäúi liãûu coï máúy cáúu tæí maì choün säú caïc hãû säú). Bæåïc 4: Thiãút láûp caïc phæång trçnh vaì tiãún haình tênh theo caïc cäng thæïc hæåïng dáùn. Bæåïc 5: Giaíi hãû phæång trçnh tçm tè lãû % cuía caïc cáúu tæí chênh, phuû. Tênh thaình pháön % caïc äxêt coï trong phäúi liãûu, trong clinker, haìm læåüng caïc khoaïng chênh, læåüng pha loíng trong clinker vaì têt phäúi liãûu. Bæåïc 6:Tênh xong phaíi kiãøm tra laûi caïc hãû säú âaî áún âënh ban âáöu nhæ KH, n, p, haìm læåüng caïc khoaïng chênh coï sai säú trong giåïi haûn quy âënh (< 1%). 2.8.3 Tiãún haình tênh våïi caïc hãû cuû thãø. 2.8.3.1 Hãû 2 cáúu tæí khäng láùn tro nhiãn liãûu. - Thaình pháön hoïa hoüc cuía caïc nguyãn liãûu quy vãö 100% . Choün säú caïc hãû säú cå baín vaì áún âënh caïc hãû säú âoï, tênh phäúi liãûu 2 cáúu tæí, choün 1 hãû säú cå baín laì KH. Thiãút láûp caïc phæång trçnh. 51 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 52. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Cæï 1 pháön troüng læåüng cáúu tæí thæï 2 cáön phäúi håüp x0 pháön troüng læåüng cáúu tæí thæï 1 ta seî coï caïc biãøu thæïc sau x0C1 + C2 C0 = (1) x0 +1 x0 S1 + S 2 S0 = (2) x0 +1 x0 A1 + A2 A0 = (3) x0 +1 x0 F1 + F2 F0 = (4) x0 +1 C − (1,65A + 0,35F ) KH = 0 0 0 (5) 2,8S0 Thay giaï trë C0, S0, A0,F0 åí phæång trçnh (1,2,3,4) vaìo phæång trinh (5) vaì giaíi ta coï: Cáúu tæí 1 (2,8S2KH + 1,65A2+0,35F2) - C2/ x0 = = Cáúu tæí 2 C1 - (2,8S1KH + 1,65A1 + 0,35F1) - Kãút quaí: x0 pháön troüng læåüng cáúu tæí 1/ 1 pháön troüng læåüng cáúu tæí 2 - Âäøi ra % ta coï: x % cáúu tæí 1 = 0 ×100 (%) x0 +1 1 % cáúu tæí 2 = ×100 (%) x0 +1 Kiãøm tra laûi hãû säú KH, n, p nãúu sai säú cho pheïp thç âæåüc. Tênh thaình pháön khoïang, læåüng pha loíng trong clinker vaì têt phäúi liãûu. Thaình pháön khoïang clinker. % C3S = 3,8 (3KH -2 ) S %C2S = 8,6 ( 1 - KH ) S Haìm læåüng khoïang noïng chaíy coï thãø tênh theo cäng thæïc: Al O + Khi p = 2 3 ≥ 0,64 Fe2O3 %C4AF = 3,04F %C3A = 2,65( A - 0,64F ) Al O + Khi p = 2 3 ≤ 0,64 Fe2O3 %C4AF = 4,77A %C2F = 1,7 ( F - 1,57A ) + Haìm læåüng (%) CaSO4 tênh nhæ sau: % CaSO4 = 1,70SO3 + Læåüng pha loíng trong clinker : 52 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 53. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - L= 1,12 C3A + 1,35C4AF + Têt cuía phäúi liãûu : T = 1,785C + 2,09 MgO 2.8.3.2 Hãû 3 cáúu tæí khäng láùn tro. + Quy âäøi thaình pháön hoïa hoüc cuía nguyãn liãûu vãö 100%. + ÁÚn âënh caïc hãû säú KH, n hoàûc KH, p. + Thiãút láûp caïc phæång trçnh tênh toïan: Cæï 1 pháön troüng læåüng cáúu tæí thæï 3 cáön phäúi håüp våïi x0 pháön troüng læåüng cáúu tæí thæï 1vaì y0 pháön troüng læåüng cáúu tæí thæï 2 thç ta coï caïc biãøu thæïc sau: x0C1 + y0C2 + C3 C0 = (7) x0 + y0 +1 x0 F1 + y0 F2 + F3 F0 = (8) x0 + y0 +1 x0 S1 + y0 S 2 + S3 S0 = (9) x0 + y0 +1 x0 A1 + y0 A2 + A3 A0 = (10) x0 + y0 +1 C −1,65A − 0,35F KH = 0 0 0 2,8S0 S n = 0 (12) A0 + F0 A p = 0 F0 Thay caïc trë säú cuía C0, F0, A0, S0, åí phæång trçnh (7,8 ,9,10) vaìo (11,12) hoàûc (11,13) seî coï : x0[(2,8S1KH + 1,65A1+ 0,35F1) - C1] + y0[(2,8S2KH + 1,65A2+ 0,35F2) - C2] = C3- (2,8S3KH + 1,65A3 + 0,35F3) (14) Vaì x0[n(A1 + F1) - S1] + y0[n(A2 + F2) - S2] = S3 - n(A3 + F3) (15) Hay ’ x0(pF1 - A1) + y0(pF2 - A2) = A3 - pF3 (15) Âàût : a1 = (2,8KHS1 + 1,65A1 + 0,35F1) - C1 b1 = (2,8KHS2 + 1,65A2 + 0,35F2 ) - C2 c1 = C3 - (2,8KHS3 + 1,65A3 + 0,35F3) a2 = n(A1 + F1) - S1 53 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 54. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - b2 = n(A2 + F2 ) - S2 c2 = S3 - n(A3 + F3) hay a2 = pF1 - A1 b2 = pF2 - A2 c2 = A3 - pF3 Thay a1; a2; b1; b2; c1; c2; vaìo phæång trçnh (14,15) coï hãû phæång trçnh báûc nháút 2 áøn säú: a1x0 + b1y0 = c1 a2x0 + b2y0 = c2 (16) Giaíi hãû phæång trçnh (16) ta coï x0, y0, tênh ra pháön troüng læåüng c1b2 − c2b1 x0 = ( pháön troüng læåüng ) a1b2 − a2b1 a1c2 − a2c1 y0 = ( pháön troüng læåüng ) a1b2 − a2b1 Âäøi x0, y0, ra (%) ta coï : x ×100 % cáúu tæí 1 = 0 (%) x0 + y0 +1 y ×100 % cáúu tæí 2 = 0 (%) x0 + y0 +1 1×100 % cáúu tæí 3 = (%) x0 + y0 +1 + Kiãøm tra laûi caïc hãû säú KH,n ,p . +Tênh thaình pháön khoïang , læåüng pha loíng trong clinker, têt phäúi liãûu nhæ baìi tênh hãû 2 cáúu tæí åí trãn. 2.8.3.3 Hãû 4 cáúu tæí + Quy âäøi thaình pháön hoïa hoüc cuía nguyãn liãûu vãö 100%. + ÁÚn âënh caïc hãû säú cå baín KH, n, p. + Thiãút láûp caïc phæång trçnh tênh toïan : Cæï 1 pháön troüng læåüng cáúu tæí thæï 4 cáön phäúi håüp våïi x0 pháön troüng læåüng cáúu tæí thæï 1 vaì y0 pháön troüng læåüng cáúu tæí thæï 2 vaì z0 pháön troüng læåüng cáúu tæí thæï 3 , ta seî coï caïc phæång trçnh tênh toïan sau: x0C1 + y0C2 + z0C3 + C4 C0 = (17) x0 + y0 + z0 +1 x0 S1 + y0 S 2 + z0 S3 + S 4 S0 = (18) x0 + y0 + z0 +1 54 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 55. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - x0 A1 + y0 A2 + z0 A3 + A4 A0 = (19) x0 + y0 + z0 +1 x0 F1 + y0 F2 + z0 F3 + F4 F0 = (20) x0 + y0 + z0 +1 C (1,65A + 0,35F ) KH= 0 0 0 (21) 2,8S0 S n = 0 A + F 0 0 (22) A p = 0 F0 Thay trë säú cuía A0; F0; S0; C0 åí phæång trçnh (17, 18, 19, 20) vaìo (21) ta coï: x0[(2,8KHS1 + 1,65A1 + 0,35F1) - C1] + y0[(2,8KHS2 + 1,65A2 + 0,35F2) - C2] + z0[(2,8KHS3 + 1,65A3 + 0,35F3) - C3] = C4(2,8KHS4 +1,65A4 +0,35F4 (24) Thay trë säú cuía S0,A0, F0 åí phæång trçnh (18, 19, 20) vaìo phæång trçnh (22) ta coï: x0[n(A1 + F1) - S1] +y0[n(A2 + F2) - S2 ] + z0[n(A3 + F3) - S3]= S4 -n(A4+F4) (25) Thay trë säú A0, F0 åí phæång trçnh (19,20) vaìo (23) ta coï: x0(pF1 - A1) + y0(pF2 - A2) + z0(pF3 - A3) = A4 - pF4 (26) Âàût: a1 = (2,8KHS1 + 1,65A1 + 0,35F1) - C1 b1 = (2,8KHS2 + 1,65A2 + 0,35F2 ) - C2 c1 = (2,8KHS3 +1,65A3 + 0,35F3 ) - C3 d1 = C4 - (2,8KHS4 + 1,65A4 + 0,35F4 a2 = n(A1 + F1) - S1 a3 = pF1 - A1 b2 = n(A2 + F2) - S2 b3 = pF2 - A2 c2 = n(A3 +F3) - S3 c3 = pF3 - A3 d2 = S4 - n(A4 + F4) d3 = A4 - pF4 Ta coï hãû 3 phæång trçnh báûc nháút 3 áøn säú. a1x0 + b1y0 + c1z0 = d1 a2x0 + b2y0 + c2z0 = d2 (27) a3x0 + b3y0 + c3z0 = d3 Giaíi hãû phæång trçnh (27) ta coï: d (b c − b c ) − d (b c − b c ) + d (b c − b c ) x = 1 2 3 3 2 2 1 3 3 1 3 1 2 2 1 0 D a (d c − d c ) − a (d c − d c ) + a (d c − d c ) y = 1 2 3 3 2 2 1 3 3 1 3 1 2 2 1 (pháön troüng læåüng) 0 D a (b d − b d ) − a (b d − b d ) + a (b d − b d ) z = 1 2 3 3 2 2 1 3 3 1 3 1 2 2 1 0 D 55 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 56. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Trong âoï : D = a1(b2c3 - b3c2) - a2(b1c3 - b3c1) + a3(b1c2 - b2c1) Âäøi x0, y0, z0, ra pháön tràm ta coï: x ×100 % cáúu tæí 1 = 0 (%) x0 + y0 + z0 +1 y ×100 % cáúu tæí 2 = o (%) x0 + y0 + z0 +1 z ×100 % cáúu tæí 3 = 0 (%) x0 + y0 + z0 = 1 1×100 % cáúu tæí 4 = (%) x0 + y0 + z0 +1 + Kiãøm tra laûi caïc hãû säú KH, n, p. + Tênh thaình pháön khoïang vaì læåüng pha loíng clinker , tênh têt phäúi liãûu nhæ baìi hãû 2 cáúu tæí åí trãn . 2.8.3.4 Hãû hai, ba, cáúu tæí coï láùn tro. + Quy âäøi thaình pháön hoïa hoüc cuía nguyãn liãûu vaì tro nhiãn liãûu vãö 100%. +Âäøi thaình pháön hoïa hoüc cuía nguyãn liãûu chæa nung vãö âaî nung ( træì âi MKN). + ÁÚn âënh caïc hãû säú cå baín. P.A.n + Xaïc âënh haìm læåüng tro láùn vaìo clinker theo cäng thæïc q = (%) (28) 100.100 + Tênh phäúi liãûu hãû 2 cáúu tæí láùn tro: Cæï 100 pháön clinker ( hay phäúi liãûu âaî nung ) thç coï : x pháön tràm cáúu tæí 1 âaî nung. y pháön tràm cáúu tæí 2 âaî nung. q pháön tràm tro nhiãn liãûu láùn vaìo. Ta thiãút láûp âæåüc phæång trçnh: x + y + q = 100 (29) Coï caïc biãøu thæïc sau: xC + yC + qC C = 1 2 3 (30) x + y + q xS + yS + qS S = 1 2 3 (31) x + y + q xA + yA + qA A = 1 2 3 (32) x + y + q xF + yF + qF F = 1 2 3 (33) x + y + q C − (1,65A + 0,35F) KH = (34) 2,8S 56 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 57. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Thay C, S, A, F åí phæång trçnh (30, 31, 32, 33) vaìo (34) vaì giaíi ra ta coï phæång trçnh báûc nháút 2 áøn säú. a1x + b1y = c1 (35) Trong âoï: a1 = (2,8KHS1 + 1,65A1 + 0,35F1) - C1 b1 = (2,8KHS2 + 1,65A2 + 0,35F2) - C2 c1 = [C3 - (2,8KHS3 + 1,65A3 + 0,35F3)] q Tæì phæång trçnh (29), (35) coï hãû phæång trçnh báûc nháút 2 áøn säú: a1x + b1y = C1 x+ y = 100 - q (36) Trong âoï: a2 = b2 = 1 c2 = 100 - q c b − c b x = 1 2 2 1 (%) (36a) a1b2 − a2b1 a c − a c y = 1 2 2 1 (%) (36b) a1b2 − a2b1 Giaï trë(%) x, y laì nguyãn liãûu âaî nung, cáön phaíi chuyãøn vãö daûng nguyãn liãûu chæa nung. x.100 x0 = (pháön troüng læåüng ) (36.c) 100 − (MKN) x y.100 y0 = (pháön troüng læåüng ) (36.d) 100 − (MKN) y Trong âoï: (MKN)x; (MKN)y laì læåüng máút khi nung cuía cáúu tæí 1 vaì 2 . Âäøi x0, y0, ra pháön tràm x0 %x0 = (pháön troüng læåüng ) [%] (x0 + y0 ) y0 %y0 = ( pháön troüng læåüng ) [%] (x0 + y0 ) Kiãøm tra caïc hãû säú cå baín KH, n, p. Tênh thaình pháön khoïang, haìm læåüng pha loíng cuía clinker vaì têt phäúi liãûu nhæ caïc hãû khäng tro åí trãn. Tênh phäúi liãûu hãû 3 cáúu tæí coï láùn tro Cæï 100 pháön clinker (hay phäúi liãûu âaî nung ) thç coï: x pháön cáúu tæí thæï nháút âaî nung. y pháön cáúu tæí thæï hai âaî nung. z pháön cáúu tæí thæï ba âaî nung. 57 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 58. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - q pháön tro nhiãn liãûu láùn vaìo. Tæì âoï thiãút láûp âæåüc phæång trçnh : x + y + z + q = 100 (37) Coï caïc biãøu sau: xC + yC + zC + qC C = 1 2 3 4 (38) x + y + z + q xA + yA + zA + qA A = 1 2 3 4 (39) x + y + z + q xS + yS + zS + qS S = 1 2 3 4 (40) x + y + z + q xF + yF + zF + qF F = 1 2 3 4 (41) x + y + z + q C − (1,65A + 0,35F) KH = (42) 2,8S S n = (43) A + F hay A p = (44) F Thay trë säú C, A, F, S, åí (38, 39, 40, 41) vaìo (42, 43) . Coï hãû 2 phæång trçnh báûc nháút 3 áøn säú. a2x + b2y + c2z = d2 a3x + b3y + c3z = d3 (45) Tæì phæång trçnh (37, 45) coï hãû 3 phæång trçnh báûc nháút 3 áøn säú . a1x + b1y + c1z = 100 - q a2x +b2y + c2z = d2 (46) a3x + b3y + c3z = d3 Trong âoï: a1 = b1 = c1 = 1 d1= 100 - q a2 = (2,8KHS1 + 1,65A1 + 0,35F1) - C1 b2 = (2,8KHS2 + 1,65A2 + 0,35F2) - C2 c2 = (2,8KHS3 + 1,65A3 + 0,35F3) - C3 d2 = [ C4 - (2,8KHS4 + 1,65A4 + 0,35F4) ]q a3 = n (A1 + F1 ) - S1 b3 = n (A2 + F2 ) - S2 c3 = n (A3 + F3 ) - S3 d3 = q[S4 - n(A4 + F4)] Giaíi hãû phæång trçnh (46) ta coï: 58 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 59. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - d (b c − b c ) − d (b c − b c ) + d (b c − b c ) x = 1 2 3 3 2 2 1 3 3 1 3 1 2 2 1 D a (d c − d c ) − a (d c − d c ) + a (d c − d c ) y = 1 2 3 3 2 2 1 3 3 1 3 1 2 2 1 [%] D a (b d − b d ) − a (b d − b d ) + a (b d − d b ) z = 1 2 3 3 2 2 1 3 3 1 3 1 2 1 2 D Trong âoï: D = a1(b2c3 - b3c2 ) - a2(b1c3 - b3c1) + a3( b1c2 - b2c1) Chuyãøn x, y, z, vãö daûng nguyãn liãûu chæa nung nhæ åí baìi 2 cáúu tæí coï láùn tro åí trãn. Kiãøm tra caïc hãû säú cå baín nhæ caïc baìi trãn. Tênh thaình pháön khoïang, læåüng pha loíng cuía clinker vaì têt phäúi liãûu nhæ caïc baìi trãn. 2.8.3.5 Mäüt säú vê duû Baìi 1: TÊNH BAÌI PHÄÚI LIÃÛU HÃÛ HAI CÁÚU TÆÍ KHÄNG LÁÙN TRO Choün thaình pháön khoaïng C3S: (45 ÷ 60)% C3A : (5 ÷15)% C2S : (18 ÷ 30)% C4AF : (10 ÷ 18)% Láûp baíng C3S C2S C3A C4AF TÄØNG 56.000 23.000 7.000 12.400 98.400 Quy âäøi vãö 100% %C3S %C2S %C3A %C4AF TÄØNG 56.911 23.374 7.114 12.602 100 Caïc hãû säú cå baín nhæ sau KH n P 0.85÷0.95 1.7÷3.5 1÷3 Tênh caïc hãû säú cå baín theo cäng thæïc thæûc nghiãm cuía Buït nhæ sau: C S + 0.8838*C S KH = 3 2 = 0.883 C3S +1.3250*C2S C S +1.3250*C S n = 3 2 = 2.442 1.4341*C3 A + 2.0464*C4 AF 1.1501*C A p = 3 + 0.6383 = 1.288 C4 AF 59 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 60. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - BAÍNG1 Thaình pháön hoaï cuía nguyãn liãûu chæa nung Ng.liãûu SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MKN TÄØNG Âa väi 7.84 1.66 1.05 49.09 0.92 40.03 100.59 Âseït 60.00 16.00 14.00 0.13 0.80 7.17 98.10 Quy âäøi vãö 100% vãö caïc hãû säú chuyãøn âäøi nhæ sau: Âaï väi K1 = 0.994 Âáút seït K2 =1.019 BAÍNG 2 Thaình pháön hoaï cuía nguyãn liãûu chæa nung quy vãö 100% Ng.liãûu SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MKN TÄØNG Âaï väi 7.79 1.65 1.04 48.80 0.92 39.80 100.00 Âseït 61.16 16.31 14.27 0.13 0.82 7.31 100.00 Goüi X laì pháön troüng læåüng cuía cáúu tæí 1(ÂAÏ VÄI) Theo quan hãû cæï 1 pháön cáúu tæí 2 (ÂÁÚT SEÏT ) kãút håüp våïi X pháön cáúu tæí 1 Tæì quan hãû trãn ta xaïc âënh âæåüc: CTu1 (2.8*S * KH +1.65* A + 0.35* F ) − C X = = 2 2 2 2 = 6.920 CTu2 C1 − (2.8*S1 * KH +1.65* A1 + 0.35* F1) % caïc cáúu tæí trong clinker %ÂAÏ VÄI =(X*100)/(X+1) = 87.374% %ÂÁÚTSEÏT =(1*100)/(X+1) = 12.626% TÄØNG = 100.000% Kiãøm tra sai säú caïc hãû säú âaî choün Tênh theo pháön tràm (%) cuía caïc cáúu tæí trong clinker BAÍNG 3 Thaình pháön hoaï hoüc cuía phäúi liãûu Ng.liãûu SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MKN TÄØNG Âaï väi 6.810 1.442 0.912 42.640 0.799 34.770 87.374 Âáútseït 7.723 2.059 1.802 0.017 0.103 0.923 12.626 phäúi liãûu 14.533 3.501 2.714 42.657 0.902 35.693 100.000 clinker 22.599 5.444 4.221 66.333 1.403 0.000 100.000 Ki = 100/(100-MKN) =1.555 C − (1.65A + 0.35F) Hãû säú baío hoaì: KH = = 0.883 2.8S Hãû säú KH xaïc âënh theo lyï thuyãút phuì håüp våïi cäng thæïc thæûc nghiãûm cuía Buït Kiãøm tra hãû säú silicaït, alumin 60 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 61. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - A Mäâun alumin p = = 1.290 F Sai säú ∆p = 0.186% S Mäâun silicaït n = = 2.338 (A + F) Sai säú ∆n = 4.240% Caïc khoaïng chênh vaì haìm læåüng pha loíng trong clinker C3S=3.8*(3*KH-2)*S =55.733% Sai säú ∆C3S = 2.070% C2S =8.6*(1-KH)*S =22.739 Sai säú ∆C2S = 2.717% C3A = 2.65(A-0.64*F) =7.269% Sai säú ∆C3 A = 2.183% C4AF = 3.04*F =12.830% Sai säú ∆C4 AF = 1.813% Täøng thaình pháön % cuía 4 khoaïng chênh trong clinker TÄØNG = %C3S + %C2S + %C3A + %C4AF = 98.571% Caïc khoaïng khaïc = (100 - TÄØNG) =1.429% Haìm læåüng pha loíng L = 1.12C3A + 1.35C4AF = 25.463 Têt phäúi liãûu T = 1.785*C0 + 2.09*M0 =78.028 Giåïi haûn : T = 79 ± 1, L = (25 ÷ 30)% Baìi 2 BAÌI TÊNH PHÄÚI LIÃÛU 3 CÁÚU TÆÍ KHÄNG LÁÙN TRO Cuîng tæång tæû nhæ baìi tênh phäúi liãûu 2 cáúu tæí khäng láùn tro than maì åí âáy chè thãm mäüt cáúu tæí phuû vê duû laì âaï ong âãø bäø sung thãm äxêt sàõt. BAÍNG 1 Thaình pháön hoaï cuía nguyãn liãûu chæa nung Ng.liãûu SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MKN TÄØNG Âaï väi 0.79 0.85 0.54 53.40 0.45 42.40 98.43 Âáút seït 63.34 15.44 5.56 5.33 0.07 10.11 99.85 Âaï ong 13.20 5.10 70.45 1.50 0.65 3.20 94.10 Quy âäúi vãö 100% våïi caïc hãû säú chuyãøn âäøi nhæ sau: Âaï väi K1 =1.016 Âáút seït K2 =1.002 61 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 62. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Âaï ong K3 =1.063 BAÍNG 2 Thaình pháön hoaï cuía nguyãn liãûu chæa nung quy vãö 100% Ng.liãû u SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MKN TÄØNG Âaï väi 0.80 0.86 0.55 54.25 0.46 43.08 100.00 Âáútseït 63.44 15.46 5.57 5.34 0.07 10.13 100.00 Âaï ong 14.03 5.42 74.87 1.59 0.69 3.40 100.00 Tæång tæû nhæ baìi tênh phäúi liãûu 2 cáúu tæí ta choün caïc thaình pháön khoaïng KH n p 0.85 ÷ 0.95 1.7 ÷ 3.5 1÷ 3 Thaình pháön khoaïng C3S C2S C3A C4AF TÄØNG 56.300 19.500 9.650 12.900 98.350 Quy âäøi vãö 100% % C3S %C2S %C3A %C4AF TÄØNG 57.245 19.827 9.812 13.116 100.000 Tênh caïc hãû säú cå baín theo cäng thæïc thæûc nghiãûm cuía Buït nhæ sau: C S + 0.8838*C S KH = 3 2 = 0.895 C3S +1.3250*C2S C S +1.3250*C S n = 3 2 = 2.041 1.4341*C3 A + 2.0464*C4 AF 1.1501*C A p = 3 + 0.6383 = 1.499 C4 AF Thiãút láûp phæång trçnh tênh toaïn phäúi liãûu X pháön troüng læåüng cáúu tæí 1 (âa väi) Y pháön troüng læåüng cáúu tæí 2 (âáút seït) Z pháön troüng læåüng cáúu tæí 3 (âaï ong). Theo quan hãû: cæï 1 pháön cáúu tæí 3 coï x vaì y pháön cáúu tæí 1 vaì 2 62 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 63. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Baíng kyï hiãûu caïc äxit Ng.liãûu SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Âaï väi S1 A1 F1 C1 M1 Âáút seït S2 A2 F2 C2 M2 Âaï ong S3 A3 F3 C3 M3 Clinker S0 A0 F0 C0 M0 Phäúi liãûu S A F C M T a coï caïc biãøu thæïc tênh sau C0 =( x.C1+y.C2+C3)/ (x+y+1) (a) So = (x.S1+ y.S2+S3)/(x+y+1) (b) Ao =(x.A1 + y.A2+A3)/(x+y+1) (c) Fo = (x.F1+ y.F2+F3)/(x+y+1) (d) KH = Co-((1,65.Ao+0,35F0)) / (2,8.So) (e) p = A0/ F0 (f) Thay caïc giaï trë åí phæång trçnh (a,b,c,d) vaìo phæång trçnh (e) vaì (f) ta coï hãû : x [(2,8.S1.KH+1,65A1+0,35F1) - C1] + y [(2,8.S2.KH+1,65A2+0,35F2) - C2]= =C3 - (2,8.S3.KH+1,65A3+0,35F3) x(p.F1 -A1) + y(p.F2-A2) = A3- p.F3 Âàût : a 1= (2,8.S1.KH+1,65A1+0,35F1)- C1 = -50.623 b1 = (2,8.S2.KH+1,65A2+0,35F2)-C2 = 181.142 c1 = C3 - (2,8.S3.KH+1,65A3+0,35F3) = 68.715 a2 = pF1-A1 = - 0.041 b2 = p.F2-A2 = -7.118 c2 = A3-p.F3 = -106.780 thay caïc hãû säú trãn vaìo phæång trçnh (g) vaì (h) ta coï hãû phæång trçnh báûc nháút 2 áøn: a1.X+b1.Y = c1 a2.X+b2.Y =c2 Duìng âënh thæïc Cramer giaíi hãû: -50.623 181.142 ∆ = -0.041 -7.118 ∆ = 367.849 63 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 64. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 68.715 181.142 ∆ x = -106.780 -7.118 ∆ x=18853.080 ∆ y = -50.623 68.715 -0.041 -106.780 ∆ y = 5408.349 x = ∆x/∆ = 51.252PTL y = ∆y/∆ = 14.703PTL z = 1.000PTL Âäøi x , y, z ra % caïc cháút: âáút seït, âaï väi, âaï ong trong phäúi liãûu: %Âaï väi= x.100/(x+y+z) = 76.547% %Âáút seït = y.100/(x+y+z) = 21.959% %Âaï ong = 100 / (x+y+z) = 1.494% Täøng = 100.000% BAÍNG 3 BAÍNG THAÌNH PHÁÖN HOAÏ CUÍA PHÄÚI LIÃÛU VAÌ CLINKER Ng.liãûu SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MKN TÄØNG Âaï väi 0.61 0.66 0.42 41.53 0.35 32.97 76.55 Âáútseït 13.93 3.40 1.22 1.17 0.02 2.22 21.96 Â ong 0.21 0.08 1.12 0.02 0.01 0.05 1.49 phäúi liãûu 14.75 4.14 2.76 42.72 0.38 35.25 100.00 Clinker 22.79 6.39 4.26 65.98 0.58 100.00 Tinh kiãøm tra caïc hãû säú : KH = (C0-1.65.A0-0.35.F0)/2.8.S0 = 0.886 ∆KH = 1.071% (Thoaí maîn) n = S0/(A0+F0) = 2.139 ∆n = 4.771% (Thoaí maîn) p = A0 / F0 = 1.499 ∆p = 0.000% (Thoaí maîn) Tênh kiãøm tra caïc khoaïng %C3S = 3.8(3.KH-2).S0 = 59.376% ∆C3S = 3.724% ( thoaí maîn) %C2S = 8.6(1-KH).S0 = 20.525% ∆C2S = 3.518% (thoaí maîn) 64 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN
 65. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - %C3A = 2.65(A0-0.64.F0) = 9.702% ∆C3A=1.122% (thoaí maîn) %C4AF = 3.04.F0 = 12.962% ∆ C4AF =1.178% ( thoaí maîn) Sai säú giæîa thaình pháön khoaïng choün vaì tênh < 5% cháúp nháûn âæåüc Tênh læåüng pha loíng L=1.12.C3A+1.35.C4AF = 28.365 (Thoaí maîn) Tênh Têt phäúi liãûu: T =1.785.C+2.09.M = 77.047 Caïc giaï trë trãn phuì håüp do L=25÷30 vaì T=79 ± 1 Baìi 3 BAÌI TÊNH PHÄÚI LIÃÛU 4 CÁÚU TÆÍ KHÄNG TRO Tæång tæû nhæ tênh baìi phäúi liãûu 2, 3 cáúu tæí chè khaïc laì åí âáy ta sæí duûng caí 3 hãû säú cå baín KH, n, p do âoï säú læåüng phæång trçnh tàng lãn vaì giaíi hãû phæïc taûp hån. BAÍNG 1 Baíng thaình pháön hoaï nguyãn liãûu chæa nung Ng.liãûu SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MKN TÄØNG Âaï väi 0.44 0.22 0.02 54.51 1.30 43.48 99.97 Âáút seït 62.33 18.13 5.80 0.85 1.02 9.02 97.15 Xè quàûng 15.03 2.79 75.90 0.00 0.00 5.04 98.76 Caït vaìng 95.08 1.30 1.00 0.52 0.02 0.00 97.92 Quy âäøi vãö 100% âäúi våïi caïc hãû säú chuyãøn âäøi nhæ sau: Âaï väi K1 =1.000 Âáút seït K2 =1.029 Xè quàûng K3 =1.013 Caït vaìng K4 =1.021 BAÍNG 2 Baíng thaình pháön hoaï nguyãn liãûu chæa nung quy vãö 100% Ng.liãûu SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MKN TÄØNG Âaï väi 0.44 0.22 0.02 54.53 1.30 43.49 100 Âáút seït 64.16 18.66 5.97 0.87 1.05 9.28 100 Xè quàûng 15.22 2.83 76.85 0.00 0.00 5.10 100 Caït vaìng 97.10 1.33 1.02 0.53 0.02 0.00 100 Choün thaình pháön khoaïng vaì hãû säú KH, n, p KH n P 0.85÷0.95 1.7 ÷ 3.5 1÷3 Thaình pháön khoaïng 65 Thaûc si- GVC NGUYÃÙN DÁN